Spółka posiada szereg miejsc prowadzenia działalności w różnych regionach Polski. Zarząd mieści się w Warszawie. Dyrektorzy odpowiedzialni za dany dział i region często odwiedzają regiony i spotykają się z pracownikami w restauracjach. Do faktur dokumentujących wydatek za usługi gastronomiczne dołączona jest lista pracowników biorących udział w spotkaniu.

W ramach prowadzonej działalności Spółka prowadzi negocjacje z przedstawicielami firm zagranicznych. Spółka zaprasza gości do restauracji. Z uwagi na fakt, że są to goście zagraniczni ze Spółek należących do grupy powiązanych kapitałowo nazwiska są ich znane. Do faktura za usługi gastronomiczne dołączona jest lista gości i pracowników uczestniczących w spotkaniu.

Czy wydatki za usługi gastronomiczne powinny być doliczone do dochodu pracowników biorących udział w spotkaniu w restauracji?

Czy wydatki za usługi gastronomiczne stanowią przychód gości zagranicznych i czy Spółka powinna wystawić PIT-8C i przekazać do właściwego urzędu skarbowego?


W przedstawionej sytuacji wartość świadczeń poniesionych za pracowników (wartość nabytych usług gastronomicznych) stanowi ich przychód ze stosunku pracy (który powiększy ich "normalny" przychód ze stosunku pracy). Przychód powstaje również u zapraszanych do restauracji gości zagranicznych będących przedstawicielami firm zagranicznych (przychód ten jednak często będzie zwolniony od podatku). Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.
Do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zalicza się, m.in., wartość otrzymanych przez osoby fizyczne nieodpłatnych świadczeń (zob. art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.f.). Dotyczy to również przychodów ze stosunku pracy uzyskiwanych przez pracowników (zob. art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f.).

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że kwestia występowania przychodu u pracowników uczestniczących w imprezach (w tym spotkaniach) integracyjnych jest sporna. W najnowszych wyjaśnieniach organów podatkowych dominuje stanowisko, że z tytułu uczestnictwa w imprezach (w tym spotkaniach) integracyjnych przychód taki powstaje. Tytułem przykładu wskazać można interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 października 2008 r., IPPB2/415-1092/08-2/AK, http://sip.mf.gov.pl/sip, czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 6 maja 2009 r., ILPB1/415-212/09-4/TW, http://sip.mf.gov.pl/sip. Przyjęcie takiego stanowiska powoduje, że w przedstawionej sytuacji wartość świadczeń poniesionych za pracowników (wartość nabytych usług gastronomicznych) stanowi ich przychód ze stosunku pracy (który powiększy ich "normalny" przychód ze stosunku pracy).

Podobnie ma się, co do zasady, rzecz w przypadku przedstawicieli zagranicznych firm, z tym, że uzyskiwany przez nich przychód jest w takiej sytuacji przychodem z tzw. innych źródeł (zob. art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f.). Przychód ten może jednak korzystać ze zwolnienia od podatku, jeśli jednorazowa wartość świadczenia otrzymanego przez gościa nie przekracza kwoty 100 zł. W przypadkach takich ma bowiem w mojej ocenie zastosowanie zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a u.p.d.o.f. (co prawda z przepisu wynika, że zwolnienie to ma zastosowanie wyłącznie do świadczeń otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą, lecz przyjmuje się, że zwolnienie to ma szerszy zakres i obejmuje, przykładowo, świadczenia otrzymywane od świadczeniodawcy w związku z jego reprezentacją - zob. przykładowo pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 7 lipca 2004 r., BI/005/0160/04, http://sip.mf.gov.pl/sip). W przypadku takim sporządzanie informacji PIT-8C nie jest konieczne (informacją tą nie są bowiem obejmowane przychody zwolnione od podatku - zob. art. 42a u.p.d.o.f.).

Informacja PIT-8C musi być natomiast sporządzana (do końca lutego następnego roku), jeśli jednorazowa wartość świadczenia otrzymanego przez gościa przekroczy kwotę 100 zł. Informacja taka musi zostać przekazana zagranicznym gościom oraz urzędom skarbowym, którymi kierują właściwi dla nich naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych (zob. art. 42a u.p.d.o.f.).