Odpowiedź:

Kwota uzyskana z przedmiotowej sprzedaży powinna zostać potraktowana jako przychód z działalności gospodarczej. Wydatki poniesione na zakup do tego samochodu części zamiennych mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania z jego odpłatnego zbycia.

Uzasadnienie:

Jeżeli samochód został sprzedany przed upływem 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym go wycofano z ewidencji środków trwałych działalności gospodarczej, to nie ma wątpliwości co do tego, że przychód z jego sprzedaży powinien zostać wykazany do opodatkowania podatkiem dochodowym (wniosek z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f. W przypadku jednak ogólnych zasad opodatkowania podatkiem dochodowym, opodatkowaniu nie podlega przychód, ale dochód (wniosek z art. 9 ust. 1 u.p.d.o.f.).

Tak jak przychody z odpłatnego zbycia środków trwałych użytkowanych w działalności gospodarczej, tak również przychody z odpłatnego zbycia środków trwałych wycofanych z działalności, dla celów wyliczenia podstawy opodatkowania (tj. dochodu) z odpłatnego zbycia tych środków, pomniejsza się o niezmortyzowane wcześniej (niezliczone do kosztów uzyskania przychodów) wydatki na ich nabycie, wytworzenie lub ulepszenie (wniosek z art. 23 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f.). Posiłkowo można tu także odwołać się do art. 24 ust. 3b u.p.d.o.f., regulującego kwestię ustalania dochodu z odpłatnego zbycia składników majątku pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej, zgodnie z którym dochodem tym jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wydatkami na nabycie zbywanych składników, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie.

Reasumując, wydatki poniesione na zakup części zamiennych opisanego w pytaniu samochodu, jako wydatki poniesione na jego nabycie (ulepszenie), niezaliczone wcześniej w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia, mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania z tego zbycia.

Krzysztof Kamiński

Odpowiedzi udzielono 27.11.2015 r.