Odpowiedź:
Wydatki na opony zimowe, tarcze, dywaniki podłogowe, kołpaki oraz koszty rejestracji zaliczane są do wartości początkowej środka trwałego lub do kosztów pośrednich działalności.
Uzasadnienie:
Wartością początkową samochodu jest jego cena nabycia netto, za którą uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania auta do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji (art. 22g ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f.).
Zatem wymienione w pytaniu wydatki na zakup opon zimowych, tarcz, dywaników podłogowych i kołpaków oraz koszty rejestracji powiększają jego wartość początkową. Natomiast wydatki te poniesione po przyjęciu pojazdu do używania będą powiększały pośrednie koszty uzyskania przychodów. Wydatki te stanowią bowiem w istocie wydatki o charakterze remontowym bądź eksploatacyjnym.
Podobne stanowisko wyrażono m.in. w interpretacji Ministra Finansów z dnia 7 października 2011 r., IBPBI/1/415-745/11/ESZ.
Krzysztof Klimek, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono 19 lutego 2015 r.