Odpowiedź:

Moim zdaniem w tej sytuacji zapłaty nie dokonano za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy dokonującego płatności, w związku z czym jest to w istocie płatność gotówką.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829) – dalej u.s.d.g., dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł (transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji).

Można z tego wywnioskować, że chodzi tu o rachunek płatniczy przedsiębiorcy dokonującego płatności, a nie np. rachunek płatniczy odbiorcy. W tym przypadku więc nie spełniono warunku określonego w art. 22 u.s.d.g.

Skutkiem naruszenia tego przepisu jest brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Sławomir Liżewski, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 3.02.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów