Spółka z o.o. zajmująca się projektowaniem stron internetowych korzysta z usług osób zatrudnionych na umowę o dzieło. Osoby te wykonują pracę na rzecz spółki w jej siedzibie. Spółka zapewnia im sprzęt komputerowy i biurowy do pracy oraz napoje, przekąski, słodycze.

Czy wartość udostępnienia sprzętu oraz napojów i przekąsek będzie przychodem podlegającym opodatkowaniu dla zleceniobiorców?
Odpowiedź na pytanie zależy od tego, czy zawierane przez spółkę z o.o. umowy o dzieło przewidują ciążący na zamawiającym dzieło obowiązek udostępnienia sprzętu oraz napojów i przekąsek osobom zatrudnionym na umowę o dzieło. Jeśli tak, nie powstaje u tych osób podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychód z nieodpłatnych świadczeń. Jeśli nie - przychód taki powstaje.
Przepisy (w szczególności przepisy prawa podatkowego) nie zabraniają zleceniodawcom (czy też - w przypadku umów o dzieło - zamawiającym dzieło) udostępniania zleceniobiorcom (czy też - w przypadku umów o dzieło - przyjmującym zamówienie) sprzętu oraz napojów i przekąsek w trakcie wykonywania przez tych ostatnich czynności określonych zawartą umową (umową zlecenia czy umową o dzieło). Pojawia się pytanie, czy w przypadkach takich dochodzi do powstawania u zleceniobiorców (przyjmujących zamówienie) przychodów z tytułu nieodpłatnych świadczeń (zob. art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.f.).

Według mnie decyduje o tym treść zawieranej umowy zlecenia (umowy o dzieło). Jeśli jako jeden z obowiązków zleceniodawcy (zamawiającego) określa ona obowiązek udostępniania zleceniobiorcom (przyjmującym zamówienie) określonego sprzętu oraz napojów i przekąsek uznać należy, że nie powstaje u zleceniobiorcy (przyjmującego zamówienie) przychodu z nieodpłatnych świadczeń (świadczenie polegające na udostępnieniu sprzętu oraz napojów i przekąsek stanowi bowiem wówczas element odpłatnej umowy, a więc nie ma charakteru nieodpłatnego). Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach. Tytułem przykładu wskazać można postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrołęce z dnia 7 listopada 2006 r., US 15 PO-II-415/27/06/KD, http://sip.mf.gov.pl/sip, czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2008 r., IPPB1/415-567/08-4/AJ, http://sip.mf.gov.pl/sip. W drugim ze wskazanych pism czytamy, że "przychodem jest wartość nieodpłatnych świadczeń, które nie powodują powstania u beneficjenta danej usługi, czy otrzymującego daną rzecz, obowiązku dokonania jakichkolwiek wzajemnych świadczeń na rzecz ponoszącego wydatki z tego tytułu (bez ekwiwalentnego świadczenia wzajemnego). Jeżeli Wnioskodawca, otrzymując możliwość korzystania z odzieży roboczej, materiałów biurowych oraz samochodu, udostępnionego przez Spółkę, jednocześnie zobowiązany będzie do wykonywania określonych czynności (zadań) na rzecz Spółki - w takim przypadku Wnioskodawca nie uzyska przychodów z nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych".

Przychód z nieodpłatnych świadczeń powstanie natomiast, jeśli zawierane umowy nie przewidują obowiązku udostępnienia przez zleceniodawcę (zamawiającego) sprzętu oraz napojów i przekąsek. W przypadkach takich nie można bowiem uznać, że udostępnienie sprzętu oraz napojów i przekąsek stanowi element świadczenia odpłatnego (odpłatnej umowy zawartej ze zleceniodawcą/zamawiającym dzieło).

A zatem odpowiedź na pytanie zależy od tego, czy zawierane przez spółkę z o.o. umowy o dzieło przewidują ciążący na zamawiającym dzieło obowiązek udostępnienia sprzętu oraz napojów i przekąsek osobom zatrudnionym na umowę o dzieło. Jeśli tak, nie powstaje u tych osób podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychód z nieodpłatnych świadczeń. Jeśli nie - przychód taki powstaje.

Tomasz Krywan