Odpowiedź:
Koszty świadczeń, o których mowa, spółka może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów. Kwoty otrzymywane od zagranicznej spółki stanowią przychody polskiej spółki.     

Uzasadnienie:
Kosztami uzyskania przychodów są koszty ponoszone przez podatników w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, (tekst jedn.: Dz. U. z 2014, poz. 851 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.p.).
W przypadku spółek kapitałowych kosztami ponoszonymi w celu osiągnięcia przychodów mogą być ponoszone na rzecz członków zarządu takie koszty jak koszty dotyczące udostępnionemu członkowi zarządu (w tym wraz z rodziną) mieszkania, koszty opieki medycznej czy koszty samochodu służbowego (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 marca 2011 r. – IPPB5/423-71/11-2/DG). Warunek powyższego jest w zasadzie tylko jeden, tj. istnienie podstawy prawnej obowiązku ponoszenia takich kosztów (np. w uchwale o powołaniu członka zarządu; zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 18 listopada 2008 r. – ITPB3/423-455/08/MK). Nie ulega zatem wątpliwości, że jeżeli warunek ten jest w przedstawionej sytuacji spełniony, ponoszone przez spółkę koszty zapewnienia wskazanych w pytaniu świadczeń stanowią koszty uzyskania przychodów spółki.
Spełnienie tego warunku nie jest jednak w przedstawionej sytuacji konieczne, gdyż – jak wynika z treści pytania – częścią ponoszonych kosztów spółka obciąża inną spółkę, z czego tytułu uzyskuje przychody. Powoduje to, że dodatkowo koszty świadczeń, o których mowa, ponoszone przez spółkę stanowią koszty ponoszone w celu osiągnięcia przychodów od tej innej spółki (nie ma znaczenia, że przychody otrzymywane od spółki są – ze względu na fakt, że jest ona obciążana tylko częścią kosztów – niższe od ponoszonych przez polską spółkę kosztów). Prowadzi to do wniosku, że nawet jeżeli nie istnieje podstawa prawna ponoszenia kosztów, o których mowa, koszty wskazanych w pytaniu świadczeń mogą być przez polską spółkę zaliczane do kosztów uzyskania przychodów (tym niemniej ze względów profilaktycznych warto zadbać, aby podstawa prawna ponoszenia przedmiotowych kosztów istniała).
Oczywiście kwoty otrzymywane od zagranicznej spółki tytułem zwrotu części kosztów, o których mowa, stanowią dla polskiej spółki podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychody. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) wszelkie otrzymywane przez podatników pieniądze (w tym stanowiące zwrot ponoszonych kosztów) stanowią ich przychody.

Tomasz Krywan, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 8.09.2015 r.