Odpowiedź:

Obowiązek wyceny bilansowej aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych wynika z przepisów art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) - dalej u.o.r. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wyrażone w walutach obcych składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów należy wycenić po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. W jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do bilansowej wyceny aktywów i zobowiązań na 31 grudnia danego roku zastosowanie ma średni kurs NBP dla danej waluty ogłoszony w tabeli kursów średnich, obowiązujących w tym dniu.

Wycenie podlegają zarówno należności, jak i zobowiązania wyrażone w walucie obcej, w tym zaciągnięte i udzielone pożyczki (kredyty). Obowiązek wyceny dotyczy także zgromadzonych w kasie lub na rachunkach bankowych środków pieniężnych, a także aktywów i zobowiązań finansowych typu akcje, udziały i inne papiery wartościowe.

Konieczność wyceny dotyczy zarówno transakcji zawartych z podmiotami zagranicznymi, jak z podmiotami polskimi. Co istotne, obowiązek takiej wyceny dotyczy jedynie transakcji wyrażonych w walucie obcej, których zapłata zrealizowana zostanie również w walucie obcej albo w walucie polskiej, wg obowiązującego w dniu zapłaty kursu walutowego.

Powstałe w wyniku wyceny różnice kursowe zwiększają przychody lub koszty finansowe. W przypadku zobowiązań dotyczących środków trwałych w budowie oraz w uzasadnionych przypadkach dotyczących zakupu towarów lub wytworzenia produktów ustalone różnice kursowe zwiększają lub zmniejszają ich wartość.

Różnice kursowe z wyceny bilansowej rozliczane wynikowo (tzn. w kosztach lub przychodach finansowych) podlegają wykazaniu w rachunku zysków i strat per saldo. Taki sposób prezentacji wynika z art. 42 ust. 3 u.o.r.|

Z podanych zasad wyceny bilansowej aktywów i pasywów wynika, że wycena dotyczy tych aktywów i pasywów, których wartość została wyrażona w walucie obcej, bez względu na zastosowane rozwiązania w programie księgowym. O obowiązku wyceny bilansowej nie decyduje zakwalifikowanie danego konta do kont walutowych lub złotowych. Księgi rachunkowe prowadzi się a sprawozdanie finansowe sporządza w walucie polskiej i języku polskim. Niektóre programy księgowe zresztą nie wymagają rozróżnienia kont na „walutowe” i „złotowe”.

Nie bardzo wiem, jaka w ustaleniach Państwa ZPK jest różnica pomiędzy kontem 844 Rozliczenia międzyokresowe przychodów a kontem 205 Przychody przyszłych okresów. W różnych publikacjach zakładowych planów kont rozliczenia międzyokresowe przychodów są wykazywane przeważnie w zespołach 8 lub 6, jak np. konto 650 Rozliczenia międzyokresowe przychodów we Wzorcowym Planie Kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i MSR, pod redakcją naukową prof. Gertrudy Krystyny Świderskiej. Można sobie wyobrazić również ujęcie tego konta w zespole 2, bowiem istotne jest wykazanie salda danego konta w bilansie, w odpowiedniej pozycji, a nie umieszczenie go w tym czy innym zespole kont, chociaż w tym przypadku należy szanować przyzwyczajenia księgowych. Nazwa „przychody przyszłych okresów” to wcześniej używana nazwa dla obecnie używanego pojęcia rozliczenia międzyokresowe przychodów.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów nie są wyrażane w walucie obcej, ale w walucie polskiej i dlatego nie podlegają wycenie walutowej na dzień bilansowy.

Natomiast konto „Rozliczenie zakupu" służy do ewidencji rozliczenia zakupu: materiałów, towarów, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości i prawa i usług. Ewidencja na koncie „Rozliczenie zakupu” umożliwia porównanie danych wynikających z dokumentów zakupu (np. faktur, rachunków), które wpłynęły do jednostki od jej kontrahentów z dokumentami potwierdzającymi przyjęcie towaru lub odbiór usług. W wyniku tego porównania następuje ustalenie ewentualnych różnic w ilościach, cenie, stawce VAT i innych. Konto „Rozliczenie zakupu” nie jest kontem bilansowym, w tym sensie, że jego saldo nie wchodzi w skład „bilansu” w pozycji rozliczenie zakupu.

Saldo debetowe (Wn) konta rozliczenie zakupu oznaczające dostawy w drodze, wykazywane jest w aktywach bilansu jako np. "Materiały" lub "Towary", ponieważ traktuje się to saldo na równi z zapasami tych aktywów. Saldo Ma odzwierciedla dostawy niefakturowane, czyli dostawy przyjęte przez jednostkę, w stosunku do których jednostka nie otrzymała jeszcze faktur lub rachunków dokumentujących ich nabycie. Saldo kredytowe, tzn. dostawy niefakturowane, wykazuje się w pasywach bilansu na równi z zobowiązaniami wobec dostawców. Tak więc teoretycznie zobowiązanie, jeżeli jest wyrażone w walucie obcej, może zostać wycenione wg kursu walutowego obowiązującego w dniu bilansowym.

Tadeusz Waślicki, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono  19.02.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów