Firma zakupiła aparaturę medyczną za środki własne w grudniu 2009 r. za kwotę 239.000 zł brutto. Wydatek będzie podlegał rozliczeniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy zawartej w ramach Osi Priorytetowej I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w rejonie.

Dofinansowanie do tego środka trwałego wyniesie 163.350,50 zł.

Czy w stosunku do części wartości środka trwałego sfinansowanego ze środków własnych (73.649,50 zł) można skorzystać z prawa do jednorazowego odpisu amortyzacyjnego?

Firma nie jest płatnikiem VAT i spełnia warunki dla małego podatnika.
Tak, w zakresie, w jakim zakup środka trwałego został sfinansowany ze środków własnych, firma może skorzystać z jednorazowej amortyzacji (o ile firma nie przekroczy limitu pomocy de minimis). Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.
Zasady, na jakich dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych o wartości początkowej przekraczającej 3500 zł określają przepisy art. 22k ust. 7-11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f. Przepisy te (ani żadne inne przepisy) nie przewidują, aby fakt uzyskania dofinansowania na zakup środka trwałego (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich) wyłączał możliwość jednorazowej amortyzacji tego środka trwałego na podstawie tych przepisów. A zatem nie ma, co do zasady, przeszkód, aby podatnik, o którym mowa w pytaniu, jednorazowo zamortyzował nabyty środek trwały (aparaturę medyczną) na podstawie art. 22k ust. 7 u.p.d.o.f.

Zwrócić jednak należy uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, do kosztów uzyskania przychodów jednorazowy odpis amortyzacyjny będzie mógł zostać zaliczony tylko w części, która nie zostanie zwrócona podatnikowi w formie dofinansowani. Wynika to z art. 23 ust. 1 pkt 45 u.p.d.o.f., który stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Po drugie, jednorazowe odpisy amortyzacyjne dokonywane na podstawie art. 22k ust. 7 u.p.d.o.f. stanowią pomoc de mini mis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de mini mis (zob. art. 22k ust. 10 u.p.d.o.f.). W konsekwencji, zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od przedmiotowego środka trwałego (w części w jakiej jego zakup zostanie sfinansowany z własnych środków) będzie możliwe w zakresie w jakim dokonanie tego nie spowoduje przekroczenia pomocy de minimis przez podatnika, o którym mowa (oraz, rzecz jasna, w zakresie w jakim nie zostanie przekroczony roczny limit amortyzacji jednorazowej; w 2010 r. wynosi on równowartość 100.000 euro, tj. 422.000 zł). Limit ten wynosi 200.000 euro (w przypadku podmiotów działających w sektorze transportu towarowego - 100.000 euro) w okresie 3 lat (zob. art. 2 rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, Dz. Urz. UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006 r., s. 5).