Czy w trakcie prowadzonego przez urząd kontroli skarbowej postępowania kontrolnego można składać korekty deklaracji VAT i zeznania podatkowego za okres, który obejmuje kontrola?


 

W trakcie trwania kontroli podatkowej, czy to wykonywanej przez organy podatkowe, czy organy kontroli skarbowej, korekta deklaracji nie jest możliwa. Na czas trwania kontroli uprawnienie do korekty ulega bowiem zawieszeniu.

Z chwilą doręczenia kontrolowanemu protokołu kontroli kontrola podatkowa (skarbowa) jest zakończona.

Niezależnie od tego, że postępowanie kontrolne toczy się nadal (zaś w czasie jego trwania możliwość korekty deklaracji jest co do zasady zawieszona), podatnik może - w ciągu 14.dni od dnia doręczenia mu protokołu kontroli - skorygować deklarację.


 

Ad. 1. Zgodnie z zasadą ogólną, wynikającą z przepisów art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - dalej o.p., jeśli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.

W pewnych przypadkach prawo do korekty deklaracji jest wyłączone, czy też zawieszone. Stanowią o tym przepisy art. 81b o.p. W kontekście sytuacji opisanej w pytaniu zwrócić należy uwagę na brzmienie art. 81b § 1 pkt 1 o.p. tj. uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą.

Podatnik nie ma zatem prawa składać korekty deklaracji podatkowej w czasie trwania kontroli podatkowej. Precyzuje to również przepis art. 81b § 2 o.p.

Dotyczy to oczywiście korekty deklaracji w zakresie tych zobowiązań podatkowych, które zostały objęte daną kontrolą. Podatki i okresy nie objęte kontrolą podatkową mogą być w pełnym zakresie korygowane przez podatnika w trakcie trwania kontroli podatkowej.

Jeśli kontrola podatkowa jest prowadzona przez urząd kontroli skarbowej to uprawnienie do korekty deklaracji ulega zawieszeniu nie tylko na czas trwania kontroli podatkowej, ale i całego postępowania kontrolnego. Potwierdza to art. 14c ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65 z późn. zm.) - dalej u.o.k.s., z którego wynika, że uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania kontrolnego w zakresie objętym tym postępowaniem.

 

Ad. 2. Przepis art. 291 § 4 o.p. - mający zastosowanie zarówno do kontroli prowadzonej przez organy podatkowe, jak i do tej prowadzonej przez organy kontroli skarbowej - precyzuje, że kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli.

Z chwilą doręczenia kontrolowanemu protokołu kontroli - kontrola podatkowa (skarbowa) jest zakończona. Nie kończy się wówczas oczywiście samo postępowanie kontrolne. Ono zostaje zakończone dopiero po wydaniu decyzji, bądź wyniku kontroli.

Ad. 3. Zasadą jest, że w czasie trwania postępowania kontrolnego prowadzonego przez organy kontroli skarbowej uprawnienie do korekty deklaracji jest zawieszone.

Istnieją wszakże przepisy wprowadzające wyjątek od tej zasady. Zgodnie bowiem z regulacjami zawartymi w art. 14c ust. 2 i 3 u.o.k.s. kontrolowany może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli, skorygować w zakresie objętym postępowaniem kontrolnym uprzednio złożoną deklarację podatkową. Na możliwość skorygowania deklaracji kontrolujący wskazuje w protokole kontroli.

Niezależnie zatem od tego, że postępowanie kontrolne toczy się nadal (zaś w czasie jego trwania możliwość korekty deklaracji jest co do zasady zawieszona), podatnik może - w ciągu 14.dni od dnia doręczenia mu protokołu kontroli - skorygować deklarację.

Powyższy wyjątek związany jest z odrębnościami i różnicami pomiędzy kontrolą podatkową a kontrolą skarbową. Koniec kontroli podatkowej oznacza dla podatnika możliwość korekty deklaracji (bowiem postępowanie podatkowe jeszcze się nie toczy). W przypadku natomiast kontroli skarbowej, kontrola odbywa się wewnątrz trwającego postępowania kontrolnego. Zakończenie kontroli oznacza, że nadal trwa postępowanie kontrolne (w czasie którego możliwość korekty deklaracji jest co do zasady zawieszona). Stąd potrzeba szczególnej regulacji wskazującej na możliwość korekty deklaracji po zakończeniu kontroli podatkowej prowadzonej przez organy kontroli skarbowej.

Reasumując - po doręczeniu protokołu kontroli, podatnik może w ciągu 14.dni dokonać korekty deklaracji. Nie należy oczekiwać na określenie podstawy opodatkowania dokonanej przez organ. Wtedy przecież korekta będzie już niemożliwa (zobowiązanie podatkowe wynikać będzie z decyzji, a nie z deklaracji, więc nie będzie już czego korygować).