Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego

Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą (PKPiR, VAT, mały podatnik). W maju 2016 r. zakupiła samochód osobowy, jednak przed rejestracją dokonała takich zmian w samochodzie, że był on 2-osobowy i miał wbite przez okręgową stację kontroli pojazdów tzw. VAT1 w dowód rejestracyjny, a następnie został zarejestrowany jako 2-osobowy i tak wpisany do ewidencji środków trwałych. Kwota netto samochodu 50.000 zł została zaliczona jednorazowo w koszty, a VAT do odliczenia w 100%. W czerwcu 2016 r. samochód został ponownie przerobiony na samochód 5-osobowy. Firma dokonała korekty odliczonego VAT na 50% od dnia zmiany przeznaczenia samochodu, jednak nie dokonała korekty jednorazowej amortyzacji.

Jak należy postąpić z kwotą VAT po korekcie (50%), czy ma być jednorazowo amortyzowana, czy liniowo na 2,5 roku (samochód jest używany, ma 8 lat)? Czy firma postąpiła prawidłowo nie dokonując korekty jednorazowej amortyzacji?

W momencie wprowadzenia do środków trwałych był to samochód ciężarowy po miesiącu został przerobiony na osobowy.

Odpowiedź:

Samochód został przyjęty do używania jako samochód ciężarowy, co uprawniało Państwa do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.

Przepisy nie przewidują w takiej sytuacji konieczności korygowania uprzednio dokonanego odpisu amortyzacyjnego.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f.  podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 11, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w ust. 7, nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, lub stosować zasady określone w art. 22h ust. 4. Od następnego roku podatkowego podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych zgodnie z ust. 1 lub art. 22i; suma odpisów amortyzacyjnych, w tym dokonanych w pierwszym roku podatkowym oraz niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 1, nie może przekroczyć wartości początkowej tych środków trwałych. (art. 22k ust. 8 u.p.d.o.f.)

Jak wynika z powyższych przepisów jednorazowego odpisu amortyzacyjnego nie można dokonać od samochodu osobowego.

Jednakże z treści wniosku wynika, iż samochód został przyjęty do używania jako samochód ciężarowy, co uprawniało Państwa do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.

Przepisy nie przewidują w takiej sytuacji konieczności korygowania uprzednio dokonanego odpisu amortyzacyjnego.

Analogiczne stanowisko znajdujemy w interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy  z dnia 9 marca 2010 r., ITPB1/415-945/09/PSZ wskazuje, iż  podatnicy dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich amortyzacji i wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego.

Skoro przedmiotowy środek trwały zastał już zamortyzowany prawidłowo, zgodnie z przepisem art. 22k ust. 7 u.p.d.o.f., dokonane w nim późniejsze zmiany konstrukcyjne nie będą miały wpływu na zmianę metody amortyzacji, nie powodują także konieczności skorygowania dokonanych odpisów amortyzacyjnych.

Jeżeli chodzi o kwotę VAT podlegającego korekcie należy wskazać, iż zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 43 li. c u.p.d.o.f  kosztem uzyskania przychodów jest   kwota podatku od towarów i usług, nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji zgodnie z art. 22a-22o, lub dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi podlegającymi tej amortyzacji - w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zmniejszenie podatku odliczonego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

A zatem kwota VAT  będzie podlegała zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio (jednorazowo),  a nie poprzez odpisy amortyzacyjne.

Artur Kowalski, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 8.07.2016 r.