Odpowiedź:
W jednym z orzeczeń sąd administracyjny stanął na stanowisku, że powinno nastąpić wydanie i doręczenie postanowienia o zmianie osób wykonujących czynności kontrolne.

Uzasadnienie:
Regulacje prawne dotyczące kontroli skarbowej zawarte są w przepisach ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 553 z późn. zm.) – dalej u.k.s.
Zgodnie z przepisami art. 13 ust. 1-2 uk.s. wszczęcie postępowania kontrolnego następuje wyłącznie z urzędu w formie postanowienia. Do wszczęcia postępowania kontrolnego stosuje się odpowiednio art. 282b i art. 282c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Datą wszczęcia postępowania kontrolnego jest dzień doręczenia kontrolowanemu postanowienia o wszczęciu postępowania kontrolnego.
Zgodnie z art. 13 ust. 3-6 u.k.s. organ kontroli skarbowej może w ramach prowadzonego postępowania kontrolnego przeprowadzić kontrolę podatkową. Kontrola podatkowa jest prowadzona na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez organ kontroli skarbowej. Wszczęcie kontroli podatkowej następuje poprzez doręczenie upoważnienia do jej przeprowadzenia. O zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej organ kontroli skarbowej nie zawiadamia kontrolowanego.
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej jest wydawane przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej lub Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej i określa:
1) wskazanie podstawy prawnej;
2) oznaczenie organu kontroli;
3) datę i miejsce wystawienia;
4) imię i nazwisko inspektora, imiona i nazwiska pracowników, wykonujących czynności kontrolne, a także osób, o których mowa w ust. 8, jeżeli osoby takie będą brać udział w czynnościach kontrolnych;
5) numer legitymacji służbowej inspektora i upoważnionych pracowników;
6) oznaczenie kontrolowanego;
7) wskazanie daty rozpoczęcia kontroli i przewidywanego terminu zakończenia kontroli;
8) zakres kontroli;
9) podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji;
10) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.
Zakładam zatem, że w sprawie niniejszej została jednak wszczęta (także) kontrola podatkowa (oprócz postępowania kontrolnego).
Jak wskazał WSA w Warszawie w wyroku z dnia 28 stycznia 2011 r., sygn. III SA/Wa 1341/10 : „Po dokonaniu zmiany inspektora lub pracownika prowadzącego czynności kontrolne na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o kontroli skarbowej, nie ma obowiązku ponownego doręczenia kontrolowanemu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej. Doręczenie to bowiem następuje w momencie wszczęcia tej kontroli. Kontrolowany jest informowany o zmianie inspektora lub pracownika prowadzącego czynności kontrolne poprzez doręczenie postanowienia w tym przedmiocie, co miało miejsce w przedmiotowej sprawie”.
W orzeczeniu niniejszym sąd administracyjny stanął na stanowisku, że powinno nastąpić wydanie i doręczenie postanowienia o zmianie osób wykonujących czynności kontrolne.

Adam Bartosiewicz, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 12.10.2015 r.