Odpowiedź:
Pod pojęciem „sprzedaż” należy rozumieć „odpłatną dostawę towarów”, czyli m.in. przekazanie towarów na cele osobiste podatnika, w stosunku do których podatnikowi przysługiwało prawo, w całości lub w części, do odliczenia podatku naliczonego.
Uzasadnienie:
Od 1 kwietnia 2014 r. w przypadku, gdy w ciągu 60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nabyto pojazd samochodowy nastąpi zmiana sposobu ich wykorzystywania podatnik jest zobowiązany/uprawniony do zmniejszenia/zwiększenia do dokonania korekty podatku naliczonego w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty – art. 90b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – dalej u.p.t.u.
Co do zasady regulacje te mają zastosowanie do pojazdów nabytych po 1 kwietnia 2014 r., co wynika z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 312) – dalej u.z.
Na zasadzie wyjątku systemem korekt w zakresie zwiększenia podatku naliczonego do odliczenia zostały również objęte przypadki dokonania od dnia 1 kwietnia 2014 r. sprzedaży pojazdów samochodowych zakupionych przed tym dniem, objętych ograniczonym prawem do odliczania podatku (ograniczenie 50% lub 60% kwoty podatku naliczonego nie więcej jednak niż odpowiednio 5000 lub 6000 zł). Powyższe wynika z art. 11 ust. 2 w związku z art. 7 u.z.
W celu odkodowania znaczenia pojęcia „sprzedaż” należy odwołać się do treści art. 2 pkt 22 u.p.t.u., w którym zawarto definicję ww. pojęcia. I tak, zgodnie z tym przepisem, sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
Zdarzenia, które na gruncie u.p.t.u. traktowane są jako odpłatna dostawa towarów zostały wymienione w art. 7. W myśl ust. 2 tego artykułu za dostawę towarów rozumie się m.in. przekazanie towarów na cele osobiste podatnika, jeżeli przysługiwało mu, w całości lub w części, prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia tych towarów lub ich części składowych.
Jak wynika z powyższego przekazanie na cele osobiste samochodu osobowego, przy nabyciu którego podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia 60% podatku naliczonego nie więcej niż 6000 zł stanowi dostawę towarów i wpisuje się w definicję sprzedaży towarów.
W konsekwencji podatnik przekazując nabyty w 2013 r. samochód na cele osobiste, przy zakupie którego miał prawo odliczyć jedynie część kwoty podatku VAT, będzie zobowiązany do opodatkowania dostawy ww. samochodu, przy równoczesnej korekcie podatku naliczonego.
Marek Jurek, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 2 marca 2015 r.