Za ile miesięcy można skorzystać z ulgi prorodzinnej w rozliczeniu za 2009 r. w przypadku, gdy pełnoletnie dziecko ukończyło w czerwcu 2009 r. szkołę średnią, a od października rozpoczęło studia.

Czy okres nauki w szkole średniej liczy się do końca wakacji?

W mojej ocenie w przypadku kontynuacji nauki przez pełnoletnie dziecko w szkole wyższej można korzystać z ulgi rodzinnej za cały rok, nie wyłączając czasu, gdy zakończył się już rok szkolny, ale nie rozpoczęły jeszcze studia. Warto przy tym zauważyć, że rok szkolny kończy się w Polsce 31 sierpnia.
Od podatku dochodowego pomniejszonego o kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne podatnik ma prawo odliczyć kwotę ulgi rodzinnej na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało lub sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej (art. 27f ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f. Możliwość skorzystania z tej ulgi dotyczy jednak również podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną (bez względu na ich wiek) jak również te, które, do ukończenia 25 roku życia uczą się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 3089 zł (z wyjątkiem renty rodzinnej) - art. 27f ust. 6 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 u.p.d.o.f.

Rozpoczęcie więc przez dziecko nauki w szkole wyższej nie pozbawia rodziców możliwości skorzystania z ulgi rodzinnej również za czas, w którym dziecko było studentem, nie później jednak niż do ukończenia 25 roku życia. Należy jednak pamiętać o wskazanym wyżej ograniczeniu ze względu na dochody dziecka.

Pewne wątpliwości mogą jednak dotyczyć miesięcy po ukończeniu szkoły średniej a przed rozpoczęciem studiów. Należy jednak zauważyć, że w szkołach rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy - z dniem 31 sierpnia następnego roku (art. 63 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Niestety, nie rozwiązuje to problemu, bowiem status studenta uzyskuje się dopiero z datą złożenia ślubowania, a więc zwykle w październiku (art. 170 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Niestety, dotychczas nie ukazały się interpretacje organów podatkowych dotyczące stosowania ulgi podatkowej w okresie między końcem wakacji szkolnym, a początkiem studiów. Kierując się wykładnią funkcjonalną, uważam jednak, że nie ma przeszkód do skorzystania z ulgi również za miesiąc wrzesień. Odliczenie tej ulgi dokonuje się bowiem już po rozpoczęciu studiów przez dziecko, a miesięczna przerwa w nauce wynika jedynie z organizacji roku akademickiego.