Odpowiedź:

W imiennej informacji PIT-11 płatnik wykazuje dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych. W imiennej informacji powinny być również wykazane składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne potrącone od wynagrodzenia opodatkowanego za granicą.

Uzasadnienie:

Do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, którzy obliczają i pobierają w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku pracy, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przesłać podatnikom, oraz urzędom skarbowym przy pomocy których naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika wykonują swoje zadania imienne informacje o wysokości dochodu PIT-11 – art 39 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f. Termin do końca lutego dotyczy tylko informacji składanych w wersji elektronicznej. W przypadku informacji PIT-11 składanych w wersji papierowej termin ten został skrócony do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym (art. 45ba ust. 2 u.p.d.o.f.). W przypadku gdy w trakcie roku podatkowego ustał obowiązek poboru zaliczki przez płatników, płatnicy na pisemny wniosek podatnika, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, są obowiązani do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu imiennej informacji PIT-11 (art. 39 ust. 2 u.p.d.o.f.).

W informacji PIT-11 płatnik wykazuje również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych. Zwolnione od podatku w Polsce są dochody jeśli umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje stosowanie metody wyłączenia z progresją. Metoda wyłączenia z progresją oznacza, że w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty za granicą, zwolniony z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jednak dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce stosuje się stawkę podatku właściwą dla całego dochodu, łącznie z dochodem osiągniętym za granicą. Stosowanie tej metody przewiduje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta przez Polskę z Niemcami.

W przypadku gdy podatnik uzyskał dochody wolne od podatku na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, płatnik w informacji PIT-11 powinien wpisać:

– w pozycji 32 dochód zwolniony od podatku na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomniejszony o koszty uzyskania przychodów oraz część przychodów, w kwocie odpowiadającej 30% diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy.

– w pozycji  70 – składki na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w przepisach ustawy, podlegające odliczeniu od dochodu, natomiast

– w pozycji 72 – składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w przepisach ustawy, podlegające odliczeniu od podatku.

Jak wynika z wyjaśnień zawartych w imiennej informacji PIT-11 w pozycji 70–73 nie wykazuje się

– składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz

– składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku,

– w przypadku składek zagranicznych, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne potrącone od wynagrodzenia opodatkowanego za granicą, powinny być wykazane w imiennej informacji PIT-11. Podstawa wymiaru składek nie stanowi przychodu zwolnionego od podatku na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynika to również z interpretacji z dnia 30 sierpnia 2006 r. wydanej przez Urząd Skarbowy w Wyszkowie (1443PD41/415/314/19/06/IJ). Jak czytamy w interpretacji „Dochody uzyskane przez podatnika na terenie Niemiec i tam opodatkowane, podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie ww. umowy zawartej między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Republiką Federalną Niemiec w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku. Wobec uchylenia z dniem 1 stycznia 2004 r. przepisu art. 21 ust. 1 pkt 33 ww. ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe) oraz podstawa wymiaru składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne nie stanowi dochodu (przychodu) zwolnionego od podatku na podstawie art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c ww. ustawy. W związku z tym, potrącone przez pracodawcę z opodatkowanych w Niemczech wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe) podlegają odliczeniu od dochodu na podstawie ww. art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, natomiast składka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu od podatku na podstawie ww. art. 27b ust. 1 pkt 2.”

Barbara Tomaszewska,

autorka współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 22.01.2016 r.