Odpowiedź:

W 2017 r. nadal będzie Pan miał prawo składać deklaracje kwartalne. Jednocześnie od 1 stycznia 2017 r. obowiązany Pan będzie składać informacje podsumowujące VAT-UE za okresy miesięczne oraz wyłącznie w formie elektronicznej. Ze względów profilaktycznych wskazane jest przy tym, aby – przynajmniej przez pierwsze miesiące 2017 r. – składał Pan zerowe informacje podsumowujące VAT-UE za miesiące, w których nie wystąpią zdarzenia w nich wykazywane.

Uzasadnienie:

Z dniem 1 stycznia 2017 r. art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., otrzyma nowe brzmienie, z którego wynikać będzie, że kwartalne deklaracje VAT mogą składać wyłącznie podatnicy mający status małych podatników. W konsekwencji podatnicy niebędący małymi podatnikami utracą z dniem 1 stycznia 2017 r. możliwość składania deklaracji kwartalnych.

Pan jednak – jak wynika z treści pytania – jest i będzie w 2017 r. małym podatnikiem (za wyjątkiem podatników prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, zarządzających funduszami inwestycyjnymi i alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będących agentami, zleceniobiorcami lub innymi osobami świadczącymi usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu, małymi podatnikami będą 2017 r. podatnicy, u których wartość sprzedaży brutto nie przekroczyła w 2016 r. 5.157.000 zł), a więc nadal będzie Pan miał prawo składać deklaracje kwartalne.

Jednocześnie od 1 stycznia 2017 r. informacje podsumowujące VAT-UE składane będą wyłącznie za okresy miesięczne oraz wyłącznie w formie elektronicznej (zob. art. 100 ust. 3 u.p.t.u.). Dotyczyć to będzie również Pana.

Ze względów profilaktycznych wskazane jest przy tym, aby – przynajmniej przez pierwsze miesiące 2017 roku – składał Pan zerowe informacje podsumowujące VAT-UE za miesiące, w których nie wystąpią zdarzenia w nich wykazywane. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązywać bowiem będzie przepis przewidujący wykreślanie podmiotów z rejestru podatników VAT UE, jeżeli przez okres 3 kolejnych miesięcy nie składali informacji podsumowujących VAT-UE, pomimo istnienia takiego obowiązku (zob. dodawany z dniem 1 stycznia 2017 r. art. 97 ust. 15a u.p.t.u.). Co prawda według mnie nie istnieje obowiązek składania zerowych informacji podsumowujących VAT-UE, lecz nie wiadomo jeszcze jak przepis ten będzie stosowany przez organy podatkowe (np. czy nie będą one jednak wykreślać z rejestru podatników VAT UE wszystkich podmiotów, które nie złożą informacji podsumowujących VAT-UE przez okres 3 kolejnych miesięcy).

Tomasz Krywan, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono  2.01.2017 r.
 

Vademecum Głównego Księgowego
Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami