Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy Podatkowego

Członkowie rady nadzorczej w spółce prawa handlowego pełnią swe funkcje bez pobierania wynagrodzenia. Są zatrudnieni przez zagranicznego właściciela spółki na kontraktach menadżerskich. Spółka wypłaca właścicielowi z kraju UE spółce prawa handlowego opłaty z tytułu umowy o podziale kosztów, zgodnie z którą wypłaty dokonywane są między innymi za pełnienie funkcji nadzorczych.

Czy w takim wypadku można mówić o odpłatności za świadczenia członków rady nadzorczej i braku przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń?

Naszym zdaniem nieodpłatne świadczenie po stronie spółki nie powstanie.

Odpowiedź:

Istotnie, z treści pytania wynika, że po stronie spółki nie występuje przychód podatkowy.

Uzasadnienie:

Jak stanowi art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.p., przychodem jest  m.in. wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

W praktyce funkcjonuje wykładnia, zgodnie z którą przychód z nieodpłatnego świadczenia powstaje wówczas gdy otrzymujący je uzyskuje w związku z nim obiektywną korzyść, wzbogacenie, przysporzenie determinowane wzrostem aktywów lub zaoszczędzeniem. Ważnym jest również to, by otrzymujący świadczenie nie wykonywał w zmian za nie żadnego innego.

Skoro w analizowanej sytuacji spółka ponosi koszty działań nadzorczych realizowanych przez właściciela a ten deleguje do rady nadzorczej osoby, którym wypłaca wynagrodzenia, to spółka nie uzyskuje świadczenia pod tytułem darmym.  W konsekwencji uznać trzeba, że spółka nie uzyskuje przychodu podatkowego z tego tytułu, że nie wypłaca wynagrodzenia członkom rady nadzorczej.  

Radosław Kowalski, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego

Odpowiedzi udzielono 15.12.2015 r.