Czy usługi brukarskie wykonywane na posesji prywatnej, wokół budynku mieszkalnego mogą być zaliczone do usług budowlanych opodatkowanych ryczałtem ze stawką 5,5%?
Nasze usługi zaczynają się od wybrania ziemi sprzętem ciężkim, a kończą piaskowaniem ułożonego bruku.
Wysokość stawki podatkowej jest uzależniona od rodzaju wykonanej usługi, a dokładnie od jej zakwalifikowania według PKWiU. W mojej ocenie, usługi o których mowa w zapytaniu należą do robót budowlanych, a w konsekwencji przychody z tego tytułu podlegają opodatkowaniu według stawki 5,5%.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) - dalej u.z.p.d., opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej. W myśl zaś art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% dla przychodów (m.in.) z tytułu robót budowlanych.
Faktem jest, że przepisy u.z.p.d. nie definiują pojęcia robót budowlanych. W tym celu określenia rodzaju czynności, które opodatkowane są według stawki 5,5% należy posłużyć się Polską Klasyfikacją Wyrobow i Usług. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 14 kwietnia 2010 r. nr IPPB1/415-64/10-5/EC. Powyższe stanowisko organ oparł, odwołując się do art. 4 ust. 1 pkt 1 u.z.p.d., zawierającego definicję pojęcia "działalność usługowa". Zgodnie z tym przepisem "działalność usługowa" to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług. Dla celów podatkowych (a więc również w zakresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wyboru formy opodatkowania i stawki podatku) do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.).

Zgodnie z PKWiU, roboty budowlane zawarte są w sekcji F w dziale 45 tej klasyfikacji. I tak w grupowaniach PKWiU:
45.11.12 wymieniono "Roboty związane z przystosowaniem terenu do prac budowlanych",
45.43.22 wymieniono "Roboty związane z układaniem i wykładaniem podłóg, pozostałe",
45.45.13 wymieniono "Roboty wykończeniowe budowlane pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane".
W mojej ocenie, usługi o których mowa w zapytaniu należą do robót budowlanych, a w konsekwencji przychody z tego tytułu podlegają opodatkowaniu według stawki 5,5%.
Na zakończenie chciałbym dodać, że w przypadku wątpliwości dotyczących odpowiedniej klasyfikacji podatnik ma prawo zwrócić się o zaklasyfikowanie usług do właściwego grupowania PKWiU do Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi (93-176 Łódź, ul. Suwalska 29), który wydaje informacje w zakresie standardów klasyfikacyjnych na wniosek podmiotów z terenu całego kraju.