Odpowiedź:

Organy podatkowe twierdzą, że ulga przysługująca w VAT z tytułu zakupu kas rejestrujących, nie wpływa na rozliczenie w zakresie podatku dochodowego.

Uzasadnienie:

Stosownie do art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Odliczenie to pozwala na zmniejszenie faktycznie poniesionego wydatku, co w konsekwencji stwarza wątpliwości, jak ulga ta wpływa na rozliczenie w zakresie podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f., za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Kwota otrzymana z tytułu zwrotu części kosztów poniesionych na nabycie kasy fiskalnej nie mieści się w zakresie pojęcia przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W konsekwencji wartość ta nie może stanowić zarówno przychodu, jak również wpływać na zmniejszenie wartości kosztów podatkowych. Odliczenie to nie stanowi bowiem zwrotu wydatków poniesionych na zakup kasy. Jest to bowiem ulga w podatku od towarów i usług.

Stanowisko takie prezentują organy podatkowe. Przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 8 lutego 2011 r., ILPB1/415-1293/10-2/AG, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził jednoznacznie, że zwrot wydatków poniesionych na nabycie kasy fiskalnej stanowi ulgę, która jest neutralna z punktu widzenia podatku dochodowego.

Marek Jurek

Odpowiedzi udzielono 23.10.2015 r.