Odpowiedź:

Ustalenie, czy tego rodzaju świadczenia podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzależnione jest od szczególnych warunków, jakie spełniają te świadczenia.

Uzasadnienie:

Jak wynika z art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), zwalnia się od podatku dochodowego od osób fizycznych wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.
Z przedmiotowego przepisu wynika zatem, że zwalnia on z opodatkowania wartość nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych, które:
1) są finansowane lub współfinansowane ze środków:
 – budżetu państwa,
 – jednostek samorządu terytorialnego,
 – agencji rządowych,
 – agencji wykonawczych, lub
 – pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, i jednocześnie
2) są finansowane lub współfinansowane w powyższy sposób w ramach rządowych programów.
Przedstawione w pytaniu okoliczności wskazują, że udział w szkoleniach/konferencjach/studiach finansowany jest ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Nie wynika z nich jednak ani szczegółowy rodzaj tej pomocy, ani to, czy jest ona finansowana w ramach programów rządowych. Jeżeli te warunki są spełnione, to świadczenia skorzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. W przypadku niespełnienia tych warunków świadczenia powinny zostać wykazane do opodatkowania (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2016 r., ILPB1/4511-1-1734/15-4/KS).   

Krzysztof Kamiński, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono  1.07.2016 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów