Odpowiedź:

Ubezpieczenie na życie zabezpieczające kredyt firmowy może być kosztem.

Uzasadnienie:

Na wstępie należy wyjaśnić, że nie ma znaczenia na gruncie podatkowym przeznaczenie kredytu inwestycyjnego na cele obrotowe – ewentualne konsekwencje mogą wynikać z zawartej z bankiem umowy, jako że umowa kredytu, w odróżnieniu od pożyczki, ma charakter celowy. Jest to jednak kwestia cywilnoprawna.

Jeśli chodzi o rozliczenie kredytu, to należy zauważyć, że przedmiotem kredytu jest cała kwota 271.000 zł. Zostanie ona wydatkowana na cele kredytobiorcy (po wypłacie kredytobiorcy) w części 179.000 zł, na prowizję po potrąceniu przez bank (10.000 zł), na ubezpieczenie kredytobiorcy (82.000 zł, na podstawie dyspozycji kredytobiorcy – zakładam tu, że to umowa grupowa, zawarta z zakładem ubezpieczeń przez bank, a nie kredytobiorcę).

Kosztami będą sfinansowane z kredytu wydatki:
– z kwoty 179.000 zł – na nabycie towarów obrotowych, jako koszt bezpośredni uzyskania przychodów,
– z kwoty 82.000 zł – na nabycie ubezpieczenia stanowiącego zabezpieczenie kredytu, jako koszt pośredni finansowania działalności, niezbędny do uzyskania kredytu, w dacie poniesienia (dacie potrącenia z wyciągu bankowego)
– z kwoty 10.000 zł – na prowizje banku, jako koszt pośredni finansowania działalności w dacie poniesienia (potrącenia z wyciągu bankowego).

Dyskusyjne może być zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów ubezpieczenia na życie podatnika. Niemniej jednak poniesienie tego kosztu niezbędne jest do uzyskania kredytu (jako, że stanowi jego zabezpieczenie) i zmierza do uzyskania przychodu ze sprzedaży towarów zakupionych ze środków pozyskanych z banku. Pozostaje więc w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami (art.22 ust. 1 u.p.d.o.f.). Tego rodzaju ubezpieczenia nie zostały wymienione w art. 23 u.p.d.o.f., art. 23 ust. 1 pkt 57 dotyczący niektórych składek ubezpieczeniowych dotyczy bowiem jedynie składek opłacanych pracownikom.

Proszę pamiętać, że w przypadku memoriałowej metody prowadzenia PKPiR koszty pośrednie są potrącalne w dacie ich poniesienia, chyba, że dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy (art. 22 ust. 5c u.p.d.o.f.). Wówczas rozlicza się je w czasie, proporcjonalnie do okresu, którego dotyczą. Składka ubezpieczeniowa, jako opłata wstępna warunkująca udzielenie kredytu, dotyczy jednak jedynie okresu (miesiąca), w którym kredyt został udzielony i rozliczana jest jednorazowo. Należy nadmienić, że jeśli umowę zawarłby kredytobiorca bez pośrednictwa banku, to datą tą będzie nie tyle data z wyciągu, ale data polisy. Natomiast odmiennie będzie w przypadku prowadzenia KPiR metodą kasową – uproszczoną. W metodzie tej koszty ujmuje się zawsze w dacie poniesienia (art. 22 ust. 4 u.p.d.o.f.). Za dzień poniesienia takiego kosztu należy zaś przyjąć dzień na który wystawiono dokument potwierdzający transakcję – fakturę lub inny dokument w jej braku (art. 22 ust. 6b u.p.d.o.f.).

Podobne stanowisko wyrażono m.in. w interpretacji Ministra Finansów z 7 marca 2013 r., ITPB1/415-1341/12/AD.
Fakt, że kredyt był na inwestycję, ale był wykorzystany na finansowanie działalności bieżącej nie ma większego znaczenia podatkowego.  

Krzysztof Klimek, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono 26.04.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów