Odpowiedź:

Jeżeli usługa budowlana i remontowa jest świadczona przez spółkę A na rzecz spółki B w ramach ramowej umowy o współpracy, w której ustalone są ogólne zasady rozliczania poszczególnych typów wykonanych prac, możliwe jest potraktowanie jej jako jednorodnej transakcji w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Jeżeli jednak Spółka A i Spółka B wykonuje usługi budowlane i remontowe, w stosunku do których każdorazowo podmioty ustalają wynagrodzenie za ich wykonanie wraz ze wskazaniem przedmiotu usługi oraz lokalizacji jej wykonania, to takie usługi należy traktować jako odrębne od siebie, jednorodne transakcje.
Za transakcję możliwe jest uznanie jedynie wykonanej/nabytej przez podatnika usługi remontowej i budowlanej, czyli takiej usługi, z tytułu której u podatnika powstanie przychód należny, tj. podatnikowi przysługuje prawo do żądania zapłaty wynagrodzenia za jej wykonanie lub gdy podatnik będzie zobowiązany ponieść jej koszt, tj. podatnik będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia z tytułu jej nabycia.

Uzasadnienie:

Od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe zasady dotyczące sporządzania dokumentacji podatkowych. Co do zasady transakcją (innym zdarzeniem) mającym istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, jest transakcja (inne zdarzenie) jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50.000 euro (art. 9a ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.).

Progi wartości transakcji są ustalane progresywnie, co oznacza, że ich wysokość wzrasta proporcjonalnie do osiąganych przychodów bilansowych przez podatnika (przychody w rozumieniu przepisów ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330) ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przez podatnika).

Dla podatników, których przychody bilansowe w roku poprzednim:
1) przekroczyły równowartość 2.000.000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 20.000.000 euro, transakcją są transakcje jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym równowartość kwoty 50.000 euro powiększoną o 5.000 euro za każdy 1.000.000 euro przychodu powyżej 2.000.000 euro;
2) przekroczyły równowartość 20.000.000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 100.000.000 euro, transakcją są transakcje jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym równowartość kwoty 140.000 euro powiększoną o 45.000 euro za każde 10.000.000 euro przychodu powyżej 20.000.000 euro;
3) przekroczyły równowartość 100.000.000 euro, transakcją są transakcje jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym równowartość kwoty 500.000 euro.

Wyrażone w euro wielkości przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roboczym roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, którego dotyczy dokumentacja podatkowa (art. 9a ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Dorota Dąbrowska, autorka współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono  9.06.2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów