Pytanie

Czy szkoła tańca musi rejestrować obrót przy użyciu kasy fiskalnej, jeśli kursanci dokonują zapłaty należności za lekcje jedynie przelewem na konto?

Odpowiedź

Jeżeli podatnik prowadzący szkołę tańca wszelkie płatności przyjmuje na konto bankowe oraz spełnia wskazane w uzasadnieniu warunki, nie musi ewidencjonować świadczonych usług nauki tańca za pomocą kasy rejestrującej (a w konsekwencji nie musi takiej kasy posiadać, jeżeli nie wykonuje innych czynności podlegających obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących).

Uzasadnienie

Usługi świadczone przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0) nie korzystają ze zwolnienia przedmiotowego z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących (nie obejmuje ich bowiem zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących usług w zakresie edukacji – zob. § 2 ust. 1 pkt 1 w zw. z poz. 29 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, Dz. U. Nr 138, poz. 930 – dalej r.z.e.). Nie oznacza to, że w każdej sytuacji świadczenie tych usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych musi być ewidencjonowane za pomocą kas rejestrujących.

Podatnicy świadczący usługi szkół tańca korzystać mogą na zasadach ogólnych ze zwolnień podmiotowych z obowiązku ewidencjonowania (w tym ze zwolnienia obejmującego podatników, u których kwota obrotu z działalności podlegającej obowiązkowi ewidencjonowania nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł – zob. § 3 ust. 1 pkt 2 r.z.e.), jak również z ogólnych zwolnień przedmiotowych.

Jednym z takich ogólnych zwolnień przedmiotowych jest zaś zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obejmujące świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła (zob. § 2 ust. 1 pkt 1 w zw. z poz. 37 załącznika do r.z.e.).

Jeżeli zatem podatnik prowadzący szkołę tańca wszelkie płatności przyjmuje na konto bankowe oraz spełnia wskazany powyżej warunek (a ponadto nie rozpoczął ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej świadczonych usług nauki tańca przed 1 stycznia 2011 r. – zob. punkt 2 objaśnień do r.z.e.), nie musi ewidencjonować świadczonych usług nauki tańca za pomocą kasy rejestrującej (a w konsekwencji nie musi takiej kasy posiadać, jeżeli nie wykonuje innych czynności podlegających obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących).

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego