Pytanie

Czy szkoła - na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej - może wnioskować o odroczenie terminu płatności podatku dochodowego od osób fizycznych naliczanego od wynagrodzeń pracowników?

Odpowiedź

Tak, szkoła jako płatnik zaliczek na podatek dochodowy pracowników może wystąpić z wnioskiem o odroczenie terminu płatności zaliczek.

Uzasadnienie

Na podstawie przepisu art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej - dalej o.p., organ podatkowy na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a o.p. ;
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
Jednocześnie w art. 67c § 1 o.p. zostało wskazane, że przepisy art. 67a § 1 pkt 1 i 2 o.p. oraz art. 67b stosuje się odpowiednio do należności przypadających od płatników lub inkasentów. To oznacza, że płatnik zaliczek na podatek dochodowy może wnioskować o odroczenie terminu płatności zaliczek lub o rozłożenie płatności zaliczek na raty.

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego

Przywołane akty prawne:

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.)