Odpowiedź:

Sprzedaż udziałów przez komandytariusza drugiemu komandytariuszowi podlega opodatkowaniu PCC. Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy, a stawka PCC wynosi 1% wartości rynkowej udziałów.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz ust. 4 ustawy z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 223 ze zm.) – dalej u.p.c.c. – podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.
Podatkowi temu podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli ich przedmiotem są:
– rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W interpretacji indywidualnej z 7.05.2014 r., ILPB2/436-34/14-4/MK, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu potwierdził, że umowa sprzedaży podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli w chwili zawarcia umowy jej przedmiot, tu prawa majątkowe, są wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wówczas nie ma znaczenia, gdzie umowa zostaje zawarta i gdzie mają miejsce zamieszkania (siedzibę) strony umowy.

W ocenie tego organu sprzedaż będzie również podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeśli jej przedmiot (udziały) w chwili zawarcia umowy są wykonywane za granicą oraz nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a czynność została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 4 pkt 1 u.p.c.c., obowiązek podatkowy powstaje, co do zasady, z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Na mocy art. 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b u.p.c.c., podstawę opodatkowania – przy umowie sprzedaży udziałów – stanowi wartość rynkowa tego prawa majątkowego, którą określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.
Stawka podatku od umowy sprzedaży udziałów wynosi 1%.

Karol Różycki, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 11.04.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Doradcy Podatkowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów