Odpowiedź:

Sprzedaż wykorzystywanego w działalności gospodarczej samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych co do zasady (gdy jest on również wykorzystywany do innych celów prywatnych) nie będzie stanowiła dostawy towarów w rozumieniu u.p.t.u. i tym samym nie będzie wymagała opodatkowania VAT nawet, jeżeli począwszy od dnia 1 lipca 2015 r., od paliwa kupionego do tego samochodu będzie odliczany 50% wartości VAT.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
Stosownie do art. 2 pkt 22 u.p.t.u. przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.
Na podstawie art. 7 ust. 1 u.p.t.u. przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel .
W myśl art. 2 pkt 6 u.p.t.u. towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.
Jeżeli samochód nie został wprowadzony na stan środków trwałych firmy to uznać należy, że nie stanowi majątku firmy.
W świetle powyższych regulacji co do zasady sprzedaż wykorzystywanego w działalności gospodarczej samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych nie będzie stanowiła dostawy towarów w rozumieniu u.p.t.u. i tym samym nie będzie wymagała opodatkowania VAT nawet, jeżeli począwszy od dnia 1 lipca 2015 r. od paliwa kupionego do tego samochodu będzie odliczany 50% wartości VAT.
Wskazać jednak należy, że aby tak było samochód powinien być wykorzystywany jedynie w ograniczonym zakresie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, a w pozostałym zakresie dla celów prywatnych. Jedynie wówczas istnieje uzasadniona przyczyna, dla której koszty związane z eksploatacją takiego samochodu będą rozliczane w działalności gospodarczej na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu (Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 22 czerwca 2015 r., IPTPB1/4511-116/15-4/SJ). Gdyby się jednak okazało, że samochód jest wykorzystywany tylko i wyłącznie przy prowadzeniu działalności to moim zdaniem organy podatkowe mogą uznać, że przychód ze sprzedaży takiego samochodu będzie stanowił dostawę towarów w rozumieniu u.p.t.u.
Tutaj zwrócić należałoby uwagę, iż zgodnie z art.7 ust.2 u.p.t.u. przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:
1)   przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
2)   wszelkie inne darowizny
- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.
Organy podatkowe uważają, iż w przypadku gdy dochodziło do kilkakrotnych remontów, w których wartość były wliczane części, to w takim przypadku, przekazując samochód na cele osobiste, nie musi naliczyć VAT. Jeżeli natomiast nabywał na podstawie osobnego dokumentu części samochodowe, to jeśli są one częściami składowymi i zamontowanie ich ma wpływ na trwały wzrost wartości samochodu, to przy przekazaniu na cele prywatne należy naliczyć VAT. Opodatkowanie wystąpi tylko w przypadku, jeżeli ulepszenia będą nadal wpływały na podwyższenie wartości samochodu w chwili przekazania samochodu na potrzeby osobiste. W przeciwnym wypadku (gdy stanowić będą wartość nieistotną, naliczenie VAT nie wystąpi).
Skoro jednak w przedstawionej przez Państwa sytuacji chodzi jedynie o wydatki na paliwo to moim zdaniem nie będzie to skutkowało koniecznością opodatkowania VAT sprzedaży samochodu.

Artur Kowalski, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 20 lipca 2015 r.