Odpowiedź:

Tak, dostawa (sprzedaż) przedmiotowego samochodu będzie opodatkowana VAT według stawki podstawowej 23%.

Uzasadnienie:

W przeszłości art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., zwalniał od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z dniem 1 stycznia 2014 r. art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u. otrzymał jednak nowe brzmienie i obecnie zwalnia on od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
Pierwszy z wynikających z tego przepisu warunków zwolnienia (wykorzystywanie towarów wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku) nie jest w przedstawionym stanie faktycznym spełniony, a w konsekwencji zwolnienie to nie ma zastosowania. Powoduje to, że – zważywszy, że nie ma również zastosowania żadne inne zwolnienie od podatku VAT – dostawa (sprzedaż) przedmiotowego samochodu będzie opodatkowana VAT według stawki podstawowej 23%.
Na marginesie dodać należy, że przepisy art. 120 u.p.t.u. określają tzw. procedurę opodatkowania marży. Teoretycznie warunkiem stosowania procedury marży do dostaw towarów używanych jest ich nabycie w celu odsprzedaży. Warunek taki jest jednak niezgodny z przepisami unijnymi, a w konsekwencji nie obowiązuje. Co istotne, możliwość stosowania omawianej procedury także do dostaw towarów, które nie zostały nabyte w celu odsprzedaży, potwierdzają najczęściej w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 maja 2014 r., ILPP2/443-212/14-2/AK czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 10 października 2014 r., ITPP2/443-976/14/AP). Przyjęcie takiego stanowiska oznaczałoby, że – zależnie od okoliczności nabycia samochodu - nie jest wykluczone, że do dostawy (sprzedaży) przedmiotowego samochodu podatnik, o którym mowa, może zastosować procedurę opodatkowania marży (co niemal na pewno wyłączyłoby konieczność naliczenia VAT z tytułu tej dostawy).

Tomasz Krywan, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 1.03.2016 r.