Spółka prowadzi wyłącznie opodatkowaną sprzedaż. W 2004 r. zakupiła środki trwale, których wartość nie przekroczył 15.000 zł. Podatek naliczony od faktury VAT z tytułu zakupu maszyn został odliczony według stawki 22%. W styczniu 2009 r. spółka sprzedała maszyn ze stawką 22%. Okres użytkowania maszyn nie przekroczył 5 lat.
Czy sprzedaż maszyn, przy nabyciu, których spółka miała prawo do rozliczenia podatku naliczonego stanowi dostawę towarów opodatkowaną według stawki podstawowej 22%?
Sprzedaż maszyn, przy nabyciu których spółka miała prawo do rozliczenia podatku naliczonego stanowi dostawę towarów opodatkowaną według stawki podstawowej 22%.
Stosownie do treści przepisu art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., jeżeli ustawodawca lub działający z jego umocowania minister nie postanowił inaczej, sprzedaż krajowa powinna być opodatkowana VAT przy zastosowaniu stawki podstawowej, tj. 22%.
Jak zostało wskazane w treści pytania, podatnik dokonuje dostawy towarów, które wykorzystywał w wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej, a dostawa których uprzednio była opodatkowana VAT według stawki 22%.
Podatnik zaznaczył też, że przy nabyciu towarów przysługiwało mu prawo do rozliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i takiego prawa skorzystał.
Ze względu na to, że podatnik miał prawo do rozliczenia podatku naliczonego ich obecna dostawa nie skorzysta ze zwolnienia właściwego dla dostawy towarów używanych.
W myśl bowiem zasady zapisanej w art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u., ze zwolnienia od VAT korzysta dostawa towarów używanych; jednakowoż, aby zwolnienie miało zastosowanie, w stosunku do zbywanych towarów podatnikowi dokonującemu dostawy nie mogło przysługiwać (przy ich nabyciu) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
Dodatkowo, w art. 43 ust. 2 u.p.t.u., ustawodawca podatkowy doprecyzował, że na potrzeby zastosowania przywołanego powyżej zwolnienia od VAT za towary używane uznaje się ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.
Jak wynika z treści pytania, w analizowanym przypadku problemu nie stanowi status towarów jako używanych - gdyż takimi są, ale ewentualne wcześniejsze prawo do rozliczenia podatku naliczonego. Otóż bowiem ustawodawca w sposób wyraźny uzależnia istnienie prawa do zastosowania zwolnienia od uprawnienia do rozliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie.
W konsekwencji tego, skoro w momencie nabycia towary (wyposażenia) podatnik miał prawo do rozliczenia podatku naliczonego chociażby tylko w części, wówczas przy późniejszej jego dostawie - nawet dokonanej po pół roku używania - podatnik nie zastosuje zwolnienia właściwego dla dostawy towarów używanych lecz stawkę odpowiednią z uwagi na przedmiot transakcji.
Dopiero gdyby przy nabyciu towaru podatnikowi w ogóle nie przysługiwało prawo do rozliczenia podatku naliczonego, jego dostawa (dokonana po pół roku) byłaby zwolniona od VAT.