Odpowiedź:
Nie, zawieranie dodatkowej umowy ubezpieczenia OC nie jest konieczne.
Uzasadnienie:
Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych obowiązani są ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej (zob. art. 76h ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.). Szczegółowe przepisy w tym zakresie określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1616 ) – dalej r.o.u. Z rozporządzenia tego wynika, że minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 10.000 euro (zob. art. 4 ust. 1 r.o.u.).
Zwrócić należy uwagę, że – inaczej niż wcześniej obowiązujące rozporządzenie w tym zakresie (tj. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych – Dz. U. Nr 234, poz. 1576) - w r.o.u. określona jest jednolita suma gwarancyjna ubezpieczenia OC (w wysokości równowartości w złotych 10.000 euro). Obecnie zatem wymagana suma gwarancyjna ubezpieczenia OC osób prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nie różni się w zależności od tego czy przedmiotem działalności jest wyłącznie wykonywanie czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyłącznie wykonywanie czynności doradztwa podatkowego czy też wykonywanie czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i czynności doradztwa podatkowego.
A zatem – skoro ma Pani zawartą umowę ubezpieczenia na sumę gwarancyjną w wysokości równowartości 10.000 euro – nie musi Pani zawierać dodatkowej umowy ubezpieczenia OC. Okoliczność, że osoba prowadząca działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wykonuje czynności doradztwa podatkowego (np. sporządza w imieniu i na rzecz podatników deklaracje podatkowe) nie stanowi obecnie przesłanki do podwyższania sumy gwarancyjnej umowy ubezpieczenia OC.
Tomasz Krywan, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono 6 lutego 2015 r.