Czy spółka z o.o. nowopowstała z podziału spółki akcyjnej poprzez wydzielenie, może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących do kwoty obrotu w wysokości 20.000 zł w danym roku jako podatnik rozpoczynający sprzedaż?
Spółka powstała przez wydzielenie jest "podatnikiem rozpoczynającym sprzedaż w danym roku podatkowym".
Owszem, spółka powstała wskutek podziału przejmuje prawa i obowiązki spółki dzielonej. Wartość sprzedaży w danym roku podatkowym (i w poprzednim roku podatkowym) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności i rolników ryczałtowych (czyli obrotu podlegającego ewidencji w kasie) nie jest żadnym prawem, ani obowiązkiem. Sama z siebie nie stanowi ani obowiązku, ani ekspektatywy tego obowiązku.
W związku z tym nowopowstała spółka ma więc prawo do zwolnienia podmiotowego od kas.
O podziale spółek handlowych stanowią przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) - dalej k.s.h.
Zgodnie z przepisami art. 528 § 1 k.s.h. spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych. Nie jest dopuszczalny podział spółki akcyjnej, jeżeli kapitał zakładowy nie został pokryty w całości. Jednym z rodzajów podziałów spółki kapitałowej jest podział przez wydzielenie. Jak stanowi art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).
Zgodnie z art. 530 § 1 k.s.h. spółka dzielona zostaje rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia jej z rejestru (dzień podziału).Zasada powyższa nie dotyczy jednak podziału przez wydzielenie. Wydzielenie nowej spółki następuje w dniu jej wpisu do rejestru. W przypadku przeniesienia części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę, wydzielenie następuje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (dzień wydzielenia).

W myśl art. 93c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - dalej o.p., osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku. Przepis powyższy stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
Osoba prawna (spółka) powstała przez wydzielenie (zakładając, że majątek przejmowany wskutek podziału) stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa, jest zatem następcą podatkowoprawnym spółki dzielonej.
Spółka powstała wskutek podziału przejmuje prawa i obowiązki spółki dzielonej.
Moim zdaniem kwota (wartość) sprzedaży w danym roku podatkowym (i w poprzednim roku podatkowym) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności i rolników ryczałtowych (czyli obrotu podlegającego ewidencji w kasie) nie jest żadnym prawem, ani obowiązkiem. Owszem – wartość tej sprzedaży może skutkować powstaniem pewnych obowiązków, jednakże sama z siebie nie stanowi ani obowiązku, ani ekspektatywy tego obowiązku.
W związku z tym (moim zdaniem) spółka powstała przez wydzielenie jest nowym podmiotem (rozpoczynającym działalność) i zastosowanie ma wobec niej zwolnienie podmiotowe od stosowania kas rejestrujących przewidziane w przepisach wykonawczych. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930), zwalnia się również z obowiązku ewidencjonowania do dnia przekroczenia w 2011 r. lub 2012 r. kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 u.p.t.u. - podatników rozpoczynających sprzedaż w danym roku podatkowym.
Spółka powstała przez wydzielenie jest "podatnikiem rozpoczynającym sprzedaż w danym roku podatkowym". Jak już wskazywano obroty (ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych) jej poprzednika prawnego nie powinny być tutaj brane pod uwagę. Nowopowstała spółka ma więc prawo do zwolnienia podmiotowego od kas.