Spółka dokonała korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc marzec i kwiecień 2009 r., wykazując zaległość podatkową za miesiąc marzec i nadpłatę za miesiąc kwiecień (kwota zaległości jest równa kwocie nadpłaty). Kwota nadpłaty została rozliczona przez spółkę z kwotą zaległości. Spółka złożyła obie korekty w urzędzie skarbowym w kwietniu 2010 r. oraz wpłaciła odsetki od zaległości podatkowej naliczone do dnia powstania nadpłaty za miesiąc kwiecień, tj. do dnia wpłaty podatku za kwiecień na konto urzędu skarbowego (stosując obniżoną stawkę odsetek od zaległości podatkowych).
Czy spółka powinna naliczyć odsetki od kwoty zaległości podatkowej niepokrytej kwotą nadpłaty (tj. od kwoty odsetek) do dnia ich wpłaty na konto urzędu?
Od którego dnia należy te odsetki naliczyć?
Czy spółka w przypadku braku naliczenia i wpłaty takich odsetek powinna skorygować wpłacone odsetki poprzez zastosowanie stawki podstawowej odsetek (a nie obniżonej)?

Przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) dalej o.p., w tym w szczególności przepisy dotyczące zaległości podatkowych i odsetek od zaległości podatkowych nie przewidują możliwości czy konieczności naliczania odsetek od odsetek od zaległości podatkowej.
Zgodnie z art. 55 § 1 i § 2 o.p. odsetki za zwłokę wpłacane są bez wezwania organu podatkowego. Jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę.
Od pozostałych odsetek nie nalicza się jednak dalszych odsetek, bowiem przepisy o.p., w tym w szczególności przepisy dotyczące zaległości podatkowych i odsetek od zaległości podatkowych nie przewidują naliczania odsetek od odsetek od zaległości podatkowej. Zgodnie z art. 53 § 1 o.p. odsetki za zwłokę naliczane są od zaległości podatkowych. Z kolei jak stanowi art. 51 § 1 o.p. zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności (a nie odsetki od zaległości podatkowych).