Pytanie

Czy spółka partnerska może wystawiać faktury sprzedaży na działalność gospodarczą jednego z partnerów?
Czy taka faktura będzie kosztem w osobistej działalności partnera?

Odpowiedź

Chociaż spółki osobowe (w tym partnerskie) nie posiadają statusu podatnika podatku dochodowego to w praktyce przyjmuje się, że możliwa jest sprzedaż dokonywana przez spółkę jej wspólnikowi. W takim przypadku u tego wspólnika, który nabywa od spółki świadczenie nie wystąpi przychód z tytułu sprzedaży, a kosztem będzie jedynie ta cześć poniesionego wydatku, która przypada na pozostałych wspólników.

Uzasadnienie

Z uwagi na to, że spółka osobowa (w tym partnerska) nie posiada osobowości prawnej a stosownie do treści przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., podatnikami są wspólnicy a nie spółka (zob. art. 8 u.p.d.o.f.) zagadnienie sprzedaż dokonywanej pomiędzy spółka a jej wspólnikami rodzi pewne wątpliwości podatkowe. Niekiedy próbuje się klasyfikować tego rodzaju transakcje jako czynność z samym sobą (przynajmniej w części). W ramach zasady, że podatnikami nie są spółki osobowe a ich wspólnicy stosuje się rozliczanie proporcjonalne (stosownie do udziału w zyskach) przychodów oraz koszty uzyskania przychodów (zob. art. 8 ust. 1 oraz art. 8 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f.). Jednocześnie należy zaznaczyć, że w żadnym z przepisów ustawodawca nie zabronił wykonywania transakcji pomiędzy wspólnikami i spółkami osobowymi. Stąd właśnie działanie takie winna być uznane za dopuszczalne.

Oczywiście należy tutaj zwrócić uwagę na szczególne rozliczenia w podarku dochodowym. Obecnie dominuje (chociaż nie jest jedyna) wykładnia, w myśl której u tego wspólnika, który nabywa od spółki świadczenie nie wystąpi przychód z tytułu sprzedaży (w ramach spółki) a kosztem będzie jedynie ta cześć poniesionego wydatku, która przypada na pozostałych wspólników (zatem proporcjonalnie).

Jeżeli chodzi o samo fakturowanie to biorąc pod uwagę fakt, iż podatnikiem VAT nie są wspólnicy a spółka, jeżeli dokonywana jest sprzedaż na rzecz wspólnika prowadzącego działalność gospodarczą musi być wystawiona faktura na zasadzie ogólnej i rozliczana jest również według ogólnych zasad (zarówno po stronie spółki jak i wspólnika – jak przy innej sprzedaży).