Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego

Spółka ma zobowiązania wobec wspólnika spółki, który ma 99% udziałów z tytułu pożyczki z roku 2011, 2013. Spółka chciałaby skorzystać z metody z art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Czy w trakcie roku 2016 może dokonać zgłoszenia i zastosować rozliczenie z art. 15c u.p.d.o.p. za rok 2016?

Odpowiedź:

Tak, spółka może w trakcie roku wybrać szczególna metodę rozliczania odsetek ale tylko pod warunkiem, że jeszcze nie wystąpiły w 2016 roku przesłanki do stosowania przepisów o cienkiej kapitalizacji, a spółka otrzyma pożyczkę od podmiotu powiązanego.

Uzasadnienie:

W art. 15c ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.p., zostało skazane, że szczególną metodę rozliczenia w kosztach podatkowych odsetek stosuje się pod warunkiem, że wybór takiej metody został dokonany do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego (a dokładniej jeżeli o takim wyborze w tym terminie został poinformowany pisemnie naczelnik urzędu skarbowego).

Jednak w art. 15c ust. 12 u.p.d.o.p. zostało wskazane, że podatnik, który do dnia otrzymania pożyczki od podmiotów powiązanych (czyli wskazanej w art. 15c ust. 1 u.p.d.o.p.) nie stosował w roku podatkowym ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 60 albo 61 u.p.d.o.p. (czyli dotyczących tzw. cienkiej kapitalizacji), może wybrać sposób zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek według zasad, o których mowa w art. 15c u.p.d.o.p., pod warunkiem zawiadomienia, w formie pisemnej, właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy takiej pożyczki (z podmiotem powiązanym). W przypadku zaistnienia tych okoliczności w trakcie roku podatkowego, podatnik stosuje takie zasady od początku roku podatkowego.

Jednym słowem podatnik może w trakcie 2016 roku wybrać szczególna metodę rozliczenia odsetek (art. 15c u.p.d.o.p.) jeżeli jeszcze w trakcie 2016 roku nie wystąpiły przesłanki do stosowania przepisów dotyczących tzw. cienkiej kapitalizacji i pod warunkiem otrzymania w 2016 roku pożyczki od podmiotu powiązanego (jeżeli w ciągu 30 dni od otrzymanie takiej pożyczki spółka zawiadomi pisemnie organ o swoim wyborze).  

Radosław Kowalski, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 4.03.2016 r.