Firma ta ma siedzibę za granicą, więc jest to import usług.
Czy zatem spółka może naliczyć VAT należny, ale i odliczyć naliczony?

Odpowiedź:

Spółka będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu importu usług doradczych firmy zewnętrznej oraz do odliczenia podatku naliczonego z faktury za usługi prawnicze.

Uzasadnienie:

Jak wynika z art. 86 ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) – dalej u.p.t.u., podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi może mieć charakter bezpośredni (gdy nabywane towary i usługi są związane z konkretną transakcją podlegającą opodatkowaniu VAT) lub pośredni (gdy nabywane towary i usługi nie dotyczą konkretnej transakcji podlegającej opodatkowaniu VAT, ale są związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą).
Co do zasady niezbędnym warunkiem odliczenia VAT jest istnienie bezpośredniego związku pomiędzy zakupami (wydatkami) a konkretną transakcją opodatkowaną. Wydatki te powinny stanowić część składową kosztów świadczenia, uwzględnioną w cenie. Jednak brak takiej konkretnej transakcji opodatkowanej nie musi zawsze prowadzić do utraty prawa do odliczenia VAT. W przypadku bowiem wydatków zaliczanych do tzw. kosztów ogólnych, wprawdzie nie istnieje bezpośredni związek pomiędzy zakupem tych towarów i usług a sprzedażą opodatkowaną, lecz w sytuacji, gdy stanowią one element cenotwórczy produktów podatnika, pozostając w ten sposób w bezpośrednim związku z jego opodatkowaną działalnością gospodarczą – prawo do odliczenia z tytułu tych zakupów (wydatków) powinno przysługiwać podatnikowi w takim zakresie, w jakim ogólna działalność daje prawo do odliczenia VAT (wyrok WSA we Wrocławiu z 28.04.2008 r., I SA/Wr 1551/07).

W świetle powyższego organy podatkowe stoją na stanowisku, zgodnie z którym podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług doradztwa prawnego i podatkowego oraz usług notarialnych, związanych np. z połączeniem z inną spółką (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7.12.2015 r., IPPP1/4512-1036/15-2/JL).

Jak twierdzą organy podatkowe, wydatki na nabycie ww. usług nie mają bezpośredniego związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, jednakże – poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa – pośrednio mają związek z uzyskaniem przez spółkę obrotu opodatkowanego podatkiem od towarów i usług.

Tym samym, nie widzę podstaw do innego traktowania zasad odliczenia podatku naliczonego z tytułu usług doradczych oraz usług prawnych. W konsekwencji spółka będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu importu usług doradczych oraz podatku naliczonego od usług prawnika.

Marek Jurek, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 21.06.2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Doradcy Podatkowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów