Dnia 14 kwietnia 2009 r. otrzymaliśmy z mężem od teściów darowiznę w postaci nieruchomość. Podatku od darowizny od mojego męża nie pobrano, ja zapłaciłam kwotę 651 zł. Lokal ma wartość 80.000 zł. Jestem podatnikiem VAT prowadzącym PKPiR.

Czy darowiznę mogę amortyzować? Jeżeli tak to w jaki sposób powinnam to zrobić?


Składniki majątku wykorzystywane dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej a nabyte w drodze darowizny podlegają amortyzacji. Dokonane odpisy amortyzacyjne stanowią koszty uzyskania przychodu.
Przede wszystkim, amortyzacji mogą podlegać tylko takie nieruchomości czy lokale, które spełniają warunki określone w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f. Tym samym, amortyzacji podlegają nieruchomości które:
- stanowią własność lub współwłasność podatnika,
- są nabyte lub wytworzone we własnym zakresie,
- są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania,
- ich przewidywany okres używania jest dłuższym niż rok,
- oraz są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Aby, otrzymana nieruchomość mogła być ujęta w ewidencji środków trwałych musi być związana z prowadzoną przez Panią działalnością gospodarczą; przy tym zakładam, że jest to nieruchomość o charakterze użytkowym. Fakt, że nieruchomość została nabyta w kwietniu nie ma tu znaczenia, ponieważ jak sądzę nie była ona wykorzystywana do tej pory do celów działalności gospodarczej. Zgodnie z unormowaniami art. 22d ust. 2 u.p.d.o.f. składniki majątku np. nieruchomości wprowadza się do ewidencji środków trwałych najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego. Skoro teraz pojawiło się pytanie czy można nieruchomość amortyzować to faktycznie do tej pory nie wykorzystywała Pani nieruchomości do celów działalności gospodarczej.
Przede wszystkim, należy w pierwszej kolejności ustalić wartość początkową nieruchomości. Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. za wartość początkową środków trwałych nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób - uważa się wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości. Zatem należy ustalić czy wartość nieruchomości określona w umowie darowizny nie jest niższa od cen rynkowych. Jeżeli jest niższa to za wartość początkową należy przyjąć wartość z zawartej umowy. Jeżeli wartość określona w umowie jest ustalona z uwzględnieniem cen rynkowych to można ją przyjąć za wartość początkową. Przypuszczam, że cena uwzględniona w umowie darowizny odzwierciedla ceny rynkowe, bowiem nie wspomina Pani by organ podatkowy przy wymierzaniu podatku od spadków i darowizn zanegował tę wartość.

Nieruchomość jest przedmiotem współwłasności stąd należy zastosować regulacje art. 22g ust. 11 u.p.d.o.f. Wskazana norma prawa stanowi, że w razie gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową tego składnika ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku. Zasada ta jednak nie ma zastosowania do składników majątku stanowiących wspólność majątkową małżonków, chyba że małżonkowie wykorzystują składnik majątku w działalności gospodarczej prowadzonej odrębnie.
Jeżeli małżonek Pani nie prowadzi działalności gospodarczej to może Pani przyjąć do ewidencji środków trwałych całą nieruchomość pod warunkiem oczywiście że cała będzie wykorzystywana do celów prowadzenia działalności. Jeżeli Pani małżonek prowadzi zaś, działalność gospodarczą i również do celów swojej działalności będzie wykorzystywał tę nieruchomość to każde z Państwa ma prawo w ewidencjach przyjąć 50% wartości nieruchomości.
Kwestię tego, czy odpisy amortyzacyjne mogą, w przedmiotowej sprawie, stanowić koszty podatkowe regulują przepisy art. 23 ust. 1 pkt 45a u.p.d.o.f. Regulacje te stanowią, że nie uważa się za koszt uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, ale za wyjątkiem nabytych w drodze spadku lub darowizny. Tym samym oznacza to, że ma Pani prawo zaliczyć odpisy amortyzacyjne do kosztów podatkowych, pomimo tego, że nieruchomość została nabyta nieodpłatnie.

Powyższe potwierdza interpretacja wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 październik 2008 r., IPPB1/415-966/08-2/AG, http://sip.mf.gov.pl/sip.