Czy składki ZUS od ponoszonych przez pracodawcę świadczeń medycznych na rzecz członków rodzin pracowników (na fakturze kwota tego świadczenia jest wyodrębniona) stanowią koszty uzyskania przychodów?
Świadczenia medyczne (abonament w klinice?) na rzecz członków rodziny pracownika są tak naprawdę świadczeniami na rzecz pracownika. Podstawą tych świadczeń jest bowiem stosunek pracy, co w efekcie powoduje, iż podatek i składki należy naliczyć tak, jak w przypadku stosunku pracy (przy założeniu, że w ogóle mówimy o przychodzie - niestety omawiana kwestia problematyczna).
Uznając świadczenia medyczne członków rodziny za przychód pracownika ze stosunku pracy i naliczając z tego tytułu podatek i składki ZUS, uznać należy, iż mamy do czynienia z kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) lub art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Jest to bowiem świadczenie na rzecz pracowników, a pracownicy generują przychody pracodawcy, wobec czego świadczenia na rzecz pracowników są ewidentnie powiązane z przychodami pracodawcy, wobec czego spełniają definicję przychodów.