Czy kosztem uzyskania przychodów jest zapłacone przez spółke akcyjną ubezpieczenie OC: członków zarządu, rady nadzorczej, prokurentów, głównego księgowego, pełnomocnika zarządu ds. relacji inwestorskich i analiz, zatrudniony na bazie umowy o pracę w oparciu o postanowienia kodeksu pracy?
Nie jest możliwe zaliczenie do kosztów podatkowych składek na ubezpieczenie pracowników spółki od odpowiedzialności cywilnej niezależnie od zajmowanego przez nich stanowiska czy pełnionej funkcji.
Wydatki na składki ubezpieczeniowe wynikające z polis odpowiedzialności cywilnej osób zatrudnionych na umowę o pracę nie będą mogły stanowić kosztów uzyskania przychodu spółki. Zgodnie z ugruntowanymi poglądami organów podatkowych nie sposób bowiem wykazać związku przyczynowo-skutkowego między składkami a przychodami - art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p. W mojej ocenie uzasadniony jest pogląd, że polisa faktycznie służy zabezpieczeniu finansowemu spółki na wypadek nieprawidłowej działalności członków zarządu. Stanowisko takie jednak nie znajduje uznania organów podatkowych. Wskazują one, iż spółka nie musi dochodzić naprawienia ewentualnej szkody z ubezpieczenia pracownika, ale może kierować swoje roszczenia do jego majątku. Negatywne stanowisko znajduje również poparcie w poglądach przedstawicieli doktryny (zob. Marciniuk J.: Podatek dochodowy od osób prawnych. Warszawa 2009, s. 511).
Ponadto, w przypadku członków zarządu i innych osób funkcyjnych będących pracownikami spółki, nie uważa się za koszt uzyskania przychodów składek (art. 16 ust. 1 pkt 59 u.p.d.o.p.) opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjątkiem umów dotyczących ryzyka grup 1, 3 i 5 działu I oraz grup 1 i 2 działu II wymienionych w załączniku do ustawy z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151), jeżeli uprawnionym do otrzymania świadczenia nie jest pracodawca i umowa ubezpieczenia w okresie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono, wyklucza:
a) wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy,
b) możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy,
c) wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie.
W żadnym ze wskazanych wyżej rodzajów ubezpieczeń nie mieści się ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracowników.
Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dotyczy więc wszystkich pracowników, niezależnie od pełnionej w spółce funkcji.
Podobny pogląd wyraził m.in. Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w interpretacji z 11 grudnia 2006 r., 1471/DPD2/423-132/06/MB.