Rolnik ubezpieczony w KRUS prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem.
Czy można odliczyć opłacone za niego składki KRUS od ryczałtu?

Nie, składek na KRUS nie można odliczyć od ryczałtu ewidencjonowanego.
Zgodnie z przepisami art. 13 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) - dalej u.z.p.d., ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej przez podatnika, o której mowa w art. 27b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f. Odliczenie to stosuje się w przypadku, gdy składka ta nie została odliczona od podatku dochodowego.
Przy czym chodzi tu o składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm).
Tymczasem obowiązek opłacania składek na KRUS został określony w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.).
Oznacza to, że składek odprowadzanych na KRUS nie można odliczać od podatku dochodowego opłacanego zarówno na zasadach ogólnych jak i w formie ryczałtu ewidencjonowanego.