Odpowiedź:

Różnice kursowe od zwracanych kwot wniesionych uprzednio do spółki na poczet wkładu mają charakter podatkowy.

Uzasadnienie:

Różnice kursowe na rachunku walutowym powstają, jeśli wartość otrzymanych lub nabytych środków w walucie obcej w dniu ich wpływu jest różna od wartości tych środków w dniu wypływu, według faktycznie zastosowanego kursu waluty (art. 15a ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1328 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.p.).
Nie ma zatem znaczenia, czy przepływy tych środków związane są z powstawaniem kosztów i przychodów podatkowych – powstanie przychodu (kosztu jest bowiem związane z zyskiem na operacjach finansowych. W efekcie zwrot niedoszłemu wspólnikowi kwot w euro (które, z uwagi na brak rejestracji zmian w umowie nie powinny być traktowane jako wkład a raczej podobnie do zaliczki czy depozytu) będzie generował różnice kursowe i różnice te będą miały charakter podatkowy.
Należy bowiem zauważyć, że przedmiotowe kwoty zostały przekazane spółce na własność, z zamiarem trwałego powiększenia jej majątku a co za tym idzie można przyjąć, że zostały przez spółkę nabyte. Wkład bowiem wnoszony jest do spółki niezależnie od skuteczności zawarcia czy zarejestrowania umowy spółki, a w razie nieskuteczności umowy niedoszłemu wspólnikowi przysługuje jego zwrot (art. 163 i art. 170 ustawy z dnia 15 września 2000 r. –Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.). Nie stanowią więc podatkowo obojętnego depozytu czy kaucji.

Krzysztof Klimek, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 15.05.2015 r.

Zapraszamy na VI Edycję Cyklu Seminariów dla Doradców Podatkowych!
VAT
Najważniejsze orzecznictwo krajowe i europejskie.
Skutki dla polskiej praktyki podatkowej.
Zobacz program i sprawdź termin w swoim mieście >>>