Pytanie użytkownika Vademecum Doradcy Podatkowego:
Podmiot zagraniczny z Wielkiej Brytanii zajmuje się sprzedażą wysyłkową towarów przez portal Amazon. Sprzedaż towarów z terytorium Polski i z zagranicy dla polskich kontrahentów opodatkowuje w Polsce i dokumentuje fakturami (nie ma obowiązku posiadania kasy rejestrującej).

Czy w związku z wprowadzanymi międzynarodowymi przepisami RODO (ang. GDPR,) w dalszym ciągu będą obowiązywały przepisy, według których ma obowiązek w rejestrze VAT oraz JPK wykazywać odbiorcę towarów (imię, nazwisko oraz adres)?

RODO

Odpowiedź

Objęcie określonych danych tajemnicą skarbową stanowi regulację szczególną (lex specialis) w stosunku do przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nie zmieni tej zasady, gdyż prowadziłoby to do sytuacji kuriozalnej.

Zgodnie z art. 293 § 1 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p., indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową.

Można powiedzieć, że przepisy dotyczące tajemnicy skarbowej "mocniej" chronią określone dane niż przepisy o ochronie danych osobowych. Organy podatkowe mają wprawdzie prawo do dostępu do pewnych danych dotyczących obywateli czy firm, jednak możliwość przekazywania tych danych jest bardzo ograniczona (zob. art. 297–299 o.p. – dotyczy to ograniczonego kręgu odbiorców, m.in. sądów czy prokuratury).

W piśmiennictwie zauważa się, że pozyskiwanie informacji oraz ich przekazywanie innym podmiotom, musi się odbywać z poszanowaniem prawa dla ochrony prywatności, zważywszy, że indywidualne dane zawarte w składanych przez podatnika dokumentach podatkowych zawierają wiele informacji ze sfery prywatności (A. Biegalski, M. Kucewicz Prawo do prywatności a system wymiany informacji w sprawach podatkowych, Prawo i Podatki 2008, nr 8, s. 17).

Podatnicy nie powinni obawiać się ujawnienia danych osobowych, gdyż dane te – jako dane objęte tajemnicą skarbową – są chronione też przez organy podatkowe.

W związku z nowym unijnym rozporządzeniem (RODO) nie jest też przewidywana nowelizacja przepisów o.p. czy przepisów o VAT.

Ty też możesz zadać pytanie ekspertowi
Vademecum Doradcy Podatkowego
SPRAWDŹ >>