Pytanie

W 2012 r. podpisaliśmy kontrakt trzy letni z firmą X na dostawę 6 urządzeń (po dwa urządzenia rocznie).W tym samym roku podpisaliśmy kontrakt z firmą zagraniczną Y na zakup i dostawę 6 urządzeń (po dwa urządzenia rocznie). W 2012 r. dokonaliśmy zakupu i sprzedaży dwóch urządzeń, a w roku 2013 dokonaliśmy zakupu i sprzedaży jednego urządzenia z firmy Y. Terminem zapłaty za otrzymaną fakturę od firmy Y za dostawę jednego urządzenia z 2013 r. jest data protokołu odbioru urządzenia przez firmę X to jest data 14 sierpnia 201. Termin zapłaty za dostarczone urządzenie wynosi 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru urządzeń. W między czasie złożyliśmy reklamacje do firmy Y na jakość wykonania urządzenia. Ponieważ firma Y nie podjęła żadnych działań naprawczych związanych z reklamacją, wstrzymaliśmy część płatności za dostarczone urządzenie. Do dnia dzisiejszego urządzenie nie zostało naprawione.
Jak mamy postąpić na gruncie podatku dochodowego w stosunku do kwoty wstrzymanej zapłaty za fakturę z 2013 r. od firmy Y?

Odpowiedź

Moim zdaniem, okoliczności sprawy, czyli fakt, że urządzenie obecnie objęte jest procesem reklamacyjnym, nie ma znaczenia dla konieczności dokonania korekty kosztów na podstawie art. 24d ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f.

Uzasadnienie

Powołane regulacje art. 24d ust. 1 i 2 u.p.d.o.f. stanowią, że w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów. Jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie. Zmniejszania kosztów dokonuje się w miesiącu, w którym upływa termin określony w tych przepisach. Zacytowane powyżej regulacje u.p.d.o.f. znajdują zastosowanie także w sytuacji gdy, tak jak ma to miejsce w opisanej sprawie, zobowiązanie zostało zapłacone w części. Tak stanowią przepisy w art. 24d ust. 9 u.p.d.o.f.

W opisanej sprawie zamówione i zakupione urządzenia stanowią dla Państwa towar handlowy służący do dalszej odsprzedaży. Faktura dokumentując zakup wadliwego urządzenia została ujęta w podatkowych kosztach uzyskania przychodów. Niemniej, z uwagi na fakt, że urządzenie ma wady zrealizowali Państwo tylko część płatności. Fakt, że sprzedawca dokonał na rzecz Państwa sprzedaży urządzenia, które nie spełnia określonego rodzaju warunków czy parametrów nie uzasadnia braku konieczności wykonania korekty kosztów uzyskania przychodów. W tej części, w jakiej faktura nie została uregulowana należy dokonać zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów. Z chwilą gdy dokonają Państwo zapłaty pozostałej kwoty (najprawdopodobniej już po przyjęciu reklamacji czy też realizacji warunków gwarancji) koszty będą mogły być zwiększone. Regulacje art. 24d ust. 4 u.p.d.o.f. stanowią, że jeżeli po dokonaniu zmniejszenia zobowiązanie (bądź jego część) zostanie uregulowane, podatnik w miesiącu, w którym uregulował zobowiązanie, zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę dokonanego zmniejszenia.