Spółka z o.o. dokonuje refinansowania osobie fizycznej wydatków na rehabilitację dziecka na podstawie rachunku z zakładu rehabilitacji. Nie posiada żadnej umowy z osobą fizyczną.
Czy taka darowizna powinna być udokumentowana w jakiś szczególny sposób czy stanowi przychód dla osoby obdarowanej?
W zależności od tego czy Państwa spółka dokonuje "refinansowania" wydatków na rehabilitację dziecka osobie fizycznej, która jest lub nie jest Państwa pracownikiem, uzyskane "refinansowanie" może zostać potraktowane jako darowizna (gdy osoba ta nie jest pracownikiem darczyńcy) i wynagrodzenie ze stosunku pracy (gdy osoba ta jest pracownikiem spółki).
Z uwagi na odniesienie się przez Państwa do kwestii przekazania darowizny, dla potrzeb odpowiedzi przyjęto założenie, że obdarowana osoba fizyczna nie jest pracownikiem pytającego.

W myśl postanowień art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f. przepisów u.p.d.o.f. nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom ustawy z dnia z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 z późn. zm.) - dalej u.p.s.d.
Podatkiem od spadków i darowizn objęte są umowy darowizny w rozumieniu art. 888 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) - dalej k.c. Zgodnie z tym przepisem przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.
Istotną cechą darowizny jest nieodpłatny charakter świadczeń oraz nieekwiwalentność nabycia. Darowizna jest dobrowolnym i darmowym świadczeniem na rzecz obdarowanego, przy czym nie wynika ani z żadnego stosunku zobowiązaniowego, ani też z ustawy. Kwoty przekazywane na rzecz obdarowanego nie mogą wiązać się ze świadczeniem wzajemnym ze strony obdarowanego względem darczyńców.
Z uwagi na powyższe przepisy "refinansowanie" przekazane osobie fizycznej niebędącej pracownikiem przekazującego podlega przepisom u.p.s.d.
W myśl art. 9 ust. 1 pkt 3 u.p.s.d. opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 4902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.
Jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie (art. 9 ust. 2 u.p.s.d.).
Zatem, darowizna otrzymana przez ww. osobę fizyczną podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn do kwoty 4902 zł, z tym zastrzeżeniem, iż kwota wolna dotyczy wszystkich darowizn otrzymanych z tego samego źródła (osoby fizycznej, firmy itd.) w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie otrzymanie darowizny.
Nadwyżka ponad tą kwotę podlega opodatkowaniu zgodnie z tabelą zawartą w art. 15 ust. 1 u.p.s.d.
Przekazanie darowizny powinno być potwierdzone umową. Zgodnie z art. 890 k.c., co do zasady umowa ta powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Przepis dopuszcza zawarcie umowy w innej formie, gdy przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Oznacza to, że umowa darowizny zawarta w formie innej niż akt notarialny staje się ważna z np. z chwilą wręczenia określonej kwoty pieniężnej.
Reasumując, przekazanie pieniędzy ww. osobie fizycznej powinni Państwo potwierdzić umową darowizny, z uwagi na fakt, iż dokonują Państwo fizycznego przekazania pieniędzy (spełnienie przyrzeczonego świadczenia) umowa ta nie musi mieć formy aktu notarialnego.