Pytanie

W dniu X Pan Y złożył "Informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych", w której zawiadomił o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza prowadzona jest w przyczepie gastronomicznej "NIEWIADÓW" 1600 H-14421 HT. Pojazd ten jest przyczepą specjalną, posiada numer rejestracyjny oraz numer VIN i jest zarejestrowany w Wydziale Komunikacji tutejszego urzędu.
Czy w zaistniałej sytuacji na właścicielu przyczepy ciąży obowiązek podatkowy w podatku nieruchomości od budowli?
Czy przyczepa ta jest budowlą a podatek należy się od jej wartości?

Odpowiedź

Przyczepa, o której mowa, nie jest budowlą, a więc nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Uzasadnienie

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają, między innymi, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (zob. art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm. – dalej u.p.o.l.). Przez budowlę – zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. – rozumie się obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Mając to na uwadze wskazać pragnę, że obiektami budowlanymi w rozumieniu przepisów prawa budowlanego są, między innymi, tymczasowe obiekty budowlane, czyli obiekty budowlane przeznaczone do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziane do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe (zob. art. 3 pkt 5 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.). W konsekwencji tymczasowe obiekty budowlane związane z prowadzeniem działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości (zob. przykładowo postanowienie Prezydenta Miasta Katowice z dnia 10 maja 2005 r., FN.II.31104-25/05 czy postanowienie Wójta Gminy Buczkowice z 18 kwietnia 2007 r., FIN-0550/1/2007).

Pojawia się pytanie czy do tymczasowych obiektów budowlanych należy zaliczyć przyczepy (w tym przyczepy gastronomiczne) zarejestrowane jako pojazdy. Odpowiedzi na to pytanie udzielił WSA w Gliwicach w wyroku z 21 listopada 2009 r., II SA/Gl 521/09, w którym czytamy, że "zaopatrzona w tablicę rejestracyjną, sprawna technicznie przyczepa samochodowa, która zgodnie z art. 2 pkt 50 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) stanowi pojazd bez silnika przystosowany do łączenia go z innym pojazdem, nie jest tymczasowym obiektem budowlanym, o jakim mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.)".

A zatem przyczepa, o której mowa w pytaniu, nie jest tymczasowym obiektem budowlanym, a w konsekwencji nie jest budowlą w rozumieniu u.p.o.l. Nie podlega ona zatem opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy Podatkowego