Pytanie

Jesteśmy spółką z o.o., która sprzedaje swoje wyroby przedsiębiorcom. Sporadycznie sprzedajemy materiały naszym pracownikom (do kwietnia tego roku sprzedaż wyniosła 2100,00 zł). W tym roku sprzedaliśmy również dwa samochody osobowe osobom prywatnym za łączną kwotę 36.140,00 zł.
Czy po przekroczeniu limitu 40.000,00 zł przy dalszej sprzedaży na rzecz pracowników należy ewidencjonować wszystkie obroty przy użyciu kasy fiskalnej?
Czy przy wyliczeniu limitu 40.000 zł należy sumować sprzedaż na rzecz pracowników i sprzedaż na rzecz pozostałych osób prywatnych?

Odpowiedź

Przy obliczaniu kwoty obrotu ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych należy uwzględnić zarówno sprzedaż wykonaną na rzecz pracowników, jak i sprzedaż na rzecz osób trzecich.

Uzasadnienie

Obowiązek stosowania kasy rejestrującej wynika z regulacji art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u. Przepisy prawa stanowią, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zwolnienia od obowiązku stosowania kasy określone są w rozporządzeniu Ministra Finansów z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930 z późn. zm.) - dalej r.z.k.r..

Zwolnienie, o które Państwo jest określone w § 3 ust. 1 pkt 2 r.z.k.r. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 r. podatników, u których kwota obrotu z działalności na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania. Wskazane zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł.

Ustawodawca określając warunki zwolnienia nie różnicuje osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na pracowników podatnika oraz inne osoby prywatne spoza przedsiębiorstwa. Dla potrzeb art. 111 ust. 1 u.p.t.u. obie grupy podmiotów traktowane są na tych samych zasadach.
Po zainstalowaniu kasy fiskalnej każdą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej (zarówno pracowników, jak i osoby obce) należy ewidencjonować przy użyciu kasy rejestrującej.

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego