Czy przeznaczenie zysku netto na zwiększenie kapitału podstawowego w spółce z o.o. jest opodatkowane podatkiem dochodowym?
Właścicielem spółki jest w 100% inna spółka cypryjska.
Przeznaczenie zysku na podwyższenie kapitału podlega opodatkowaniu, ale w przypadku, gdy 100%-owym udziałowcem polskiej spółki jest spółka cypryjska, można skorzystać ze zwolnienia podatkowego.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.p. – dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także między innymi dochód z umorzenia udziałów (akcji), dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki, w celu umorzenia tych udziałów (akcji) oraz dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej.
Przeznaczenie zysku netto na podwyższenie kapitału zakładowego oznacza zadysponowanie zyskiem. Udziałowcy mogą usilić wypłatę tego zysku i wtedy mamy do czynienia z dywidendą, ale mogą także zostawić ten zysk w spółce. Zwiększając wysokość kapitału zakładowego wspólnicy uzyskują korzyść – wartość ich udziałów wzrasta lub obejmują oni nowe udziały. W efekcie jest to analogiczne do sytuacji, gdy zostaje wypłacona dywidenda, a następnie wspólnicy wpłacają ją na kapitał zakładowy.

Tym samym przeznaczenie zysku na podwyższenie kapitału zakładowego należy uznać za dochód z udziału w zyskach osoby prawnej.
Zgodnie z art. 22 u.p.d.o.p. podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.
Jednocześnie jednak zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki polskiej,
4) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest:
a) spółka, o której mowa w pkt 2, albo
b) zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2.
Zwolnienie powyższe ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości co najmniej 10% nieprzerwanie przez okres dwóch lat.