Odpowiedź:
Obowiązek posiadania szyldu przewidywały nieobowiązujące już przepisy Prawa działalności gospodarczej. Obecnie, przepisy u.s.d.g. takiego obowiązku nie przewidują. Jednak trzeba pamiętać o obowiązku podawania swoich danych (informacji) w kontaktach z urzędami (oznaczonymi osobami, instytucjami) oraz w ofercie handlowej.
Uzasadnienie:
Zgodnie z przepisami art. 16 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) - dalej u.s.d.g., przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji ma obowiązek umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i organów, NIP oraz posługiwać się tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym. NIP służy też do identyfikacji przedsiębiorcy w poszczególnych urzędowych rejestrach.
Ponadto, jeżeli przedsiębiorca oferuje towary lub usługi w sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży na odległość za pośrednictwem środków masowego przekazu, sieci teleinformatycznych lub druków bezadresowych, ma obowiązek podawać w ofercie co najmniej: swoją firmę (nazwę), NIP oraz siedzibę i adres (art. 21 u.s.d.g.).
Natomiast przepisy u.s.d.g. nie przewidują obowiązku posiadania szyldu. Obowiązek taki istniał pod rządami nieobowiązującej już ustawy – Prawo działalności gospodarczej. Jednak przedsiębiorca, dla własnego interesu, powinien rozważyć posiadanie takiego oznaczenia, choćby dla celów reklamowych.
Sławomir Liżewski, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego 
Odpowiedzi udzielono 13 lutego 2015 r.