Odpowiedź:

Nie, nie istnieje podatkowe ryzyko niezgłoszenia do CEIDG rozszerzenia zakresu prowadzonej działalności gospodarczej.

Uzasadnienie:

Wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) podlega, między innymi, określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) (zob. art. 25 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 672 z późn. zm.) – dalej u.s.d.g.). W konsekwencji przedsiębiorcy wpisani do CEIDG rozszerzający zakres prowadzonej działalności gospodarczej obowiązani są do zgłaszania tego poprzez składanie wniosków o zmianę wpisu (zob. art. 30 ust. 1 pkt 1 u.s.d.g.).
A zatem, przykładowo, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie handlu, który rozszerza zakres prowadzonej działalności gospodarczej o działalność budowlaną powinien zmienić swój wpis w CEIDG. To czy przedsiębiorca obowiązek ten wypełni nie ma jednak z podatkowego punktu widzenia znaczenia. W szczególności przepisy prawa podatkowego nie przewidują żadnych sankcji związanych z naruszeniem obowiązku zgłoszenia do CEIDG rozszerzenia zakresu prowadzonej działalności gospodarczej.

Tomasz Krywan, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 5.04.2016 r.