Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego

Spółka jest zobowiązana do ustalania podatku odroczonego. W związku z dokonanymi obliczeniami aktywa z tytułu podatku odroczonego wyniosły 100.000 zł, rezerwa 20.000 zł. Podatek dochodowy odprowadzony do urzędu skarbowego 30.000 zł.

Jaka kwota powinna być wykazana w rachunku zysków i strat w pozycji L?

Czy będzie to kwota: 30.000 - 100.000 + 20.000 = -50.000 zł?

Czy pozycja L (podatek dochodowy) w rachunku zysków i strat może wykazywać wartość ujemną?

Odpowiedź:

Tak, pozycja L w rachunku zysków i strat jest pozycją wynikową między podatkiem dochodowym stanowiącym zobowiązanie podatkowe a rezerwą i/lub aktywami z tytułu podatku odroczonego. Może więc być pozycją ujemną, co spowoduje, że wynik brutto będzie niższy niż wynik netto.

W niniejszym pytaniu pozycja L wyniesie -50.000 zł.

Waldemar Gos, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 16.11.2015 r.