Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego

Czy powinniśmy sporządzić korektę, jeśli w deklaracji VAT-7 podatek naliczony dotyczący środka trwałego ujęto w zakupach pozostałych?

Odpowiedź:

Wzory deklaracji zarówno VAT-7 jak i VAT-7K przewidują, iż zakupy dotyczące środków trwałych i dotyczące pozostałych zakupów wykazywane są w odrębnych pozycjach.

W związku z czym powinni Państwo sporządzić korektę deklaracji wykazując dokonane zakupy we właściwych pozycjach. Deklaracje powinny być bowiem sporządzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133.

Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Podatnicy, o których mowa w ust. 1, inni niż podatnicy rozliczający się metodą kasową, mogą również składać deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 2, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa. Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu dokonuje zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął wykonywanie tych czynności. (art. 99 ust. 2 i 3 u.p.t.u.)

Przepis art. 99 ust. 14 wskazuje, iż minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1-3, 8 i 9, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania, w celu umożliwienia rozliczenia podatku.

Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług zostały określone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 914).

Wzory deklaracji zarówno VAT-7 jak i VAT-7K przewidują, iż zakupy dotyczące środków trwałych i dotyczące pozostałych zakupów wykazywane są w odrębnych pozycjach.

W związku z czym powinni Państwo sporządzić korektę deklaracji wykazując dokonane zakupy we właściwych pozycjach. Deklaracje powinny być bowiem sporządzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Artur Kowalski, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 4.09.2015 r.