Pytanie:

Nasz pracownik uczestniczył w kursie. Kurs był finansowany ze środków UE. Obecnie pracownik wystąpił do nas z wnioskiem o pokrycie przez pracodawcę kosztów egzaminu do tego kursu, który jest już płatny, połączonego z dwudniowym doszkoleniem.
Czy w tym przypadku wystąpi u pracownika przychód?
Czy obowiązuje w tym przypadku zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Odpowiedź:

Otrzymany przez pracownika przychód w postaci zwrotu kosztów egzaminu kończącego kurs będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych, o ile pracownik uczestniczył w kursie z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodę i jednocześnie istnieje związek zdobywanej na kursie wiedzy lub umiejętności z zakresem obowiązków pracownika.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f. - wolna od podatku jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego.

Do tych odrębnych przepisów należą art. 1031-1036 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p. Na mocy art. 1031 § 1, art. 1033 oraz art. 1034 § 1 k.p., przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie. Pracodawca zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowę zawiera się na piśmie.

Z treści pytania nie wynika, czy pracownik uczestniczył w kursie z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodę. Jedynie w takim przypadku otrzymany przez pracownika przychód korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 u.p.d.o.f. Oczywiście pod warunkiem istnienia związku zdobywanej na kursie wiedzy lub umiejętności z zakresem obowiązków pracownika.

Jeśli więc uczestnictwo pracownika w kursie nie wynikało z inicjatywy pracodawcy lub nastąpiło bez jego zgody, albo nie był to kurs niezbędne do wykonywania zadań powierzonych pracownikowi w ramach stosunku pracy, wówczas koszty opłacenia egzaminu kończącego kurs, ponoszone przez pracodawcę, stanowić będą przychód pracownika w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f.