Odpowiedź:

Podnajem składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą wyłącza z opodatkowania ryczałtem.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e w zw. z pkt 28 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) – dalej u.z.p.d.o.f., opodatkowania ryczałtem nie stosuje się do usług zaliczanych do PKWiU 68.20.1 Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Wyłączenie to nie dotyczy najmu opodatkowanego 8,5% podatkiem zryczałtowanym. W takim przypadku najem nie może jednak być być prowadzony w ramach działalności gospodarczej. Tymczasem najem składników majątku związanego z działalnością gospodarczą zaliczany jest do przychodów z tej dzialalności (art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f.). W efekcie najem części lokalu fryzjerskiego będzie wyłączał podatnika z opodatkowania ryczałtem.

Podobne stanowisko wyrażono m.in. w interpretacji Ministra Finansów z dnia 10 maja 2011 r., IBPBI/1/415-168/11/WRz.

Krzysztof Klimek, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego

Odpowiedzi udzielono 21.07.2015 r.